Kết quả tìm kiếm

 1. npan_184

  Văn 10 Viết đoạn văn

  Viết đoạn văn nêu cảm nhận của mình về Viên Quản Ngục trong tác phẩm Chữ Người Tử Tù
 2. npan_184

  Sử 10 Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?

  Câu 1: Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
 3. npan_184

  Sử 10 Khám phá lịch sử

  Câu 1: Vì sao việc học tập, khám phá lịch sử suốt đời là cần thiết? Câu 2: Làm thế nào để học tập, khám phá lịch sử suốt đời?
 4. npan_184

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Viet Nam and International Organisations

  Words and phrases Transcription Meaning aim (n,v) /eɪm/ mục tiêu, đặt ra mục tiêu commit (v) /kəˈmɪt/ cam kết competitive (adj) /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ cạnh tranh economic (adj) /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ thuộc về kinh tế economy (n) /iˈkɒn.ə.mi/ nền kinh tế enter (v) /ˈen.tər/ thâm nhập, đi...
 5. npan_184

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Humans and the environment

  Words and phrases Transcription Meaning Adopt (v): /əˈdɒpt/ theo, chọn theo Appliance (n): /əˈplaɪ.əns/ thiết bị, dụng cụ Awareness (n): /əˈwernəs/ nhận thức Calculate (v): /ˈkæl.kjə.leɪt/ tính toán Carbon footprint (n): /ˈkɑː.bən ˈfʊt.prɪnt/ khí thải carbon (CO2) Chemical (n)...
 6. npan_184

  Sử 9 Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử?

  Tại sao nói Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử?
 7. npan_184

  Toán 9 Tìm m

  Anh/Chị giúp em với ạ! Cho em xin đáp án để ktra lại thôi, ko cần giải tường minh ;-;
 8. npan_184

  Story The world is dull, but it has you!

  #Thế gian vô vị, nhưng lại có em<3
Top Bottom