Kết quả tìm kiếm

 1. tyn_nguyket

  Toán tìm m

  Cho bpt : $2^{(m+1)x+4} - 2^{m^2-m-2} > log (m^2-m-2) - log [(m+1)x+4]$ Tìm m để bpt nghiệm đúng với mọi $x \in [0;1] $
 2. tyn_nguyket

  Toán logarit phương pháp hàm số

  1) $2^{x^2 -x} + 9^{3-2x} +x^2 +6 = 4^{2x-3} + 3^{x-x^2} +5x $ 2) $7^{x-1} = 6.log_7 (6x-5) +1$
 3. tyn_nguyket

  Toán phương trình logarit

  1) $ log_4(log_2x) + log_2(log_4x) =2 $ 2) $ log_3( \sqrt{x} -2) = log_3x.(log_2\frac{1}{x}) + log_2(\frac{x^2}{4})$ ms học nên có ngu
Top Bottom