Kết quả tìm kiếm

 1. jijung queens

  Ngoại ngữ English exercises

  I. Change the following sentences into reported speech: 1. "When I came home, my mother was cooking dinner." said Mary to Helen ==> để mk xem lại đã nhé ^^ 2. "Let me help you set the table". Lan offered ==> Lan offered to help me set the table 3. "You must eat sensibly and exercise regularly."...
 2. jijung queens

  Ngoại ngữ Supply the correct forms of the verbs in brackets

  1. They (see) to walk their dogs in the park everyday.==>are seen 2. Some of the passengers (travel) on this train are foreigners.==>traveling 3. Do you hear someone (cry) softly in the next room?==>crying 4. I (have) my house (paint). That's why there is all this mess.==>am having- painted...
 3. jijung queens

  Ngoại ngữ ĐIền từ

  37. In 1995, a huge earthquake struck Kobe city in Japan and caused severe _______ A. damage B. destruction C. shift D. collapse 38. The earthquake _______ the city at 2 this morning A. occurred B. hit C. swept D. measured 39. Thousands of people were saved because scientists had__them about...
 4. jijung queens

  tin học lớp 10

  1, download là quá trình a, chép dữ liệu từ client đến server b, chép dữ liệu từ client đến client c, chép dữ liệu từ server đến server d, chép dữ liệu từ server đến client
 5. jijung queens

  Vật lí Động lực chất điểm

  1, Theo định luật bảo toàn cơ năng : => => 2, Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt nước. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có : Từ đó : Thay số ta tính được :
 6. jijung queens

  Hóa Hóa

  Số mol axetilen là: 5,1617/22,4=0,23 Quặng canxi cacbua có 90% là => (quặng)= 0,23.100/95.64.100/90 = 17,249(g)
 7. jijung queens

  Vật lí lí lớp 10

  Đường giới hạn mặt thoáng bằng tổng chu vi ngoài và chu vi trong của vòng xuyến l = d1π + d2π = π(d1 + d2) = 3,14(0,046 + 0,042) = 0,276 m Áp dụng công thức tính lực căng bề mặt: Fc= hệ số căng bề mặt . l =73.10^-3.0,276=0,02(N) lực tối thiểu để bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của nước...
 8. jijung queens

  Hóa Chuỗi phản ứng

  a, FeS+2HCl=>FeCl2+H2S 2NaOH+H2S=>Na2S+2H20 Na2S+FeCl2=>FeS+2NaCl 2FeS+10H2S04 (đ)=>Fe2(S04)3+9S02+10H20 Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 --> 2FeCl3 + 3 BaSO4 FeCl3 + 3NaOH --> Fe(OH)3 + 3NaCl 2H2S+ O2 =>2SO2 + 2H2O 2SO2+O2 <=> 2SO3(điều kiện: nhiệt độ, xúc tác) 2SO3 =>O2+2SO2 SO2+2H2O+Br2 => H2SO4+2HBr...
 9. jijung queens

  Toán giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Bạn ơi nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau chỉ 60 km thôi nhé ^^
 10. jijung queens

  Toán giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Gọi vận tốc dự định là x (km/h) ,(x>6) Thì:-Vận tốc trên nửa quãng đường đầu là x+10 (km/h) -Vận tốc trên nửa quãng đường sau là x-6 (km/h) Theo đề ra ta có:\frac{60}{x+10}+\frac{60}{x-6}=\frac{120}{x} Bạn giải ra thì được x=30 => thời gian dự định bằng 120/30=4 (h)
 11. jijung queens

  toán 9 (mình đang bí giúp mình với)

  Gọi độ dài cạnh AB là x thì BC=x+3, AC=x-3 áp dụng định lý Pytago tìm được x=12 =>BC=15
 12. jijung queens

  what???

  what???
 13. jijung queens

  mk nghĩ là cấm quân ^^

  mk nghĩ là cấm quân ^^
 14. jijung queens

  Toán Viết pt đường thẳng

  Gọi d: ax+by+c=0 (a^2+b^2 khác 0) Ta có: d đi qua P(3;2)=>d: ax+by-3a-2b=0 d(Q,d)=\left|a-4b-3a-2b\right | /\sqrt{a^{2}+b^{2}}=2 <=> \left|-2a-6b\right |=2\sqrt{a^{2}+b^{2}} <=> 4a^2+24ab+36b^2 = 4a^2+4b^2 <=> 36b^2+24ab = 0 <=>b=0 hoặc b=\frac{-3a}{4} Với b=0 thì a tùy ý, ta chọn a=1 ==> pt...
 15. jijung queens

  Toán sin cos tan cot

  Ơ, xin lỗi chút cái câu 1 mk sửa lại đoạn bôi đen thành: =(sin20-sin20)+(sin40-sin40)+.....+sin360
 16. jijung queens

  Toán sin cos tan cot

  1,Tính (độ) =(sin20+sin340)+(sin40+sin320)+.....+sin360 =sin360+sin360+.....+sin360 =0 5, Rút gọn biểu thức =\frac{sin^{2}a\left ( 1+tan^{2}\alpha \right )}{cos^{2}\alpha \left ( 1+cot^{2}\alpha \right )} =\frac{sin^{2}\alpha \left ( \frac{1}{cos^{2}\alpha }...
 17. jijung queens

  And you will succeed!

  And you will succeed!
 18. jijung queens

  Toán thi chuyên

  1a, Xét tam giác ACM và tam giác ADM có: Góc M chung Góc CAM=góc ADM( cùng chắn cung CA) ==> Tam giác ACM đ.dạng với tam giác DAM(g-g) ==> MA/MD=MC/MA==>MA^2=MD*MC b, Điểm I,B,A cùng nhìn cạnh OM dưới góc 90 độ ==> 5 điểm I,A,B,O,M cùng thuộc 1 đường tròn c,+Xét tam giác OAM vuông tại A, đg cao...
 19. jijung queens

  nếu có một ngày nào đó tất cả mọi người trong vũ trụ này đều hoàn hảo, thì có lẽ con người cũng...

  nếu có một ngày nào đó tất cả mọi người trong vũ trụ này đều hoàn hảo, thì có lẽ con người cũng sẽ không còn khát khao vươn đến cái đẹp như con người đã và đang khát khao.
 20. jijung queens

  Sinh [Sinh 6] Các câu hỏi phân biệt các loài

  Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây. +Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. +Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Nhờ thực vật trong quá trình quang hợp đã lấy vào khí cacbonic và nhả...
Top Bottom