Kết quả tìm kiếm

 1. E

  English THCS (Ôn thi vào 10) Chọn đáp án đúng

  Tìm lỗi sai: 1. I'm not sure why she left, but she mentioned to have an appointment or something. A. why she left B. but C. to have D. or something 2. Mr.Brown didn't remember bringing his passport when he went to the consulate. A. didn't B. bringing C. when D. went to 3. Some of the most...
 2. E

  English THCS Tìm lỗi sai

  Tìm từ có nghĩa đối lập với từ in đậm: This candidate for the position has little experience, but she seems very bright. I think they should hire her. A. clever B.slow C. trustful D.boring Tìm lỗi sai: 1. The economic reform started in Vietnam in 1986 helped millions of people...
 3. E

  Vật lí 9 Thấu kính

  Đề bài: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 12cm, cách thấu kính 18cm. Cho điểm sáng S dịch chuyển theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính với vận tốc 1 m/s. Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc bao nhiêu, nếu thấu kính được giữ cố...
 4. E

  English THCS Chọn đáp án đúng

  1. There were two small rooms in the beach house,__________. A. the smaller of which served as a kitchen B. the smaller of them was served as a kitchen C. the smallest of which served as a kitchen D. smallest of that was served as a kitchen 2. - "Nam has been award a scholarship to study in...
Top Bottom