Kết quả tìm kiếm

  1. long09455

    Cho hai đường thẳng d1 và d2

    1. Do d đi qua hai điểm A,B đối xứng nhau qua trục 0x => d vuông góc với 0x Khi đó, pttq của d có dạng x=x0 Do A và B đối xứng nhau qua Ox, A thuộc d1, B thuộc d2 nên ta có hệ pt (xA=xB; yA=-yB; xA-yA+6=0; 2xB-yB=0) Giải ra ta được xA=xB=2 Do A,B thuộc d nên pt đt d có dạng: x=2
Top Bottom