Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Hữu Minh Trí

  Ước và bội

  Giúp mình nhé 1 Tìm số tự nhiên n sao cho 3n+13 là bội của n-2 n+1 là ước của 4n^2+4n+7 3n+5 là bội của 2n-1 2 Tìm các số tự nhiên x và y biết 2x+3=y(1-x)
 2. Nguyễn Hữu Minh Trí

  Tỉ số phần trăm lớp 5

  Cô giáo đem chia táo cho học sinh . Nếu mỗi em 9 quả thì thiếu 9 quả . Nếu chia mỗi em 10 quả thì thiếu 25 phần trăm số táo ban đầu . Tính số táo cô đem chia và số học sinh được chia táo .
 3. Nguyễn Hữu Minh Trí

  Chứng minh chia hết lớp 6

  Tìm sô tự nhiên n để a) n^2+4n+96 chia hết cho n+1 b) 8n^2+20n+50 chia hết cho 2n+3
Top Bottom