Kết quả tìm kiếm

 1. Cửu Long

  Sử 8 Cách mạng Nga tháng 10/ 1917

  1. Theo em, Lê-nin có vai trò như thế nào trong việc dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917? 2.Em hãy cho biết hai sắc lện ( sắc lệnh hào bình và sắc lệnh ruộng đất) đáp ứng nguyện vọng của ai? Tại sao? 3. Hãy chọn 1 câu của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng tháng 10 Nga 1917...
 2. Cửu Long

  Văn Biện pháp tu từ

  Tìm biện pháp tu từ trong đoạn văn sau và cho biết biện pháp tu từ đó có tác dụng gì: Giá những cổ tục đã đầy đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai ,mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi
 3. Cửu Long

  Sử 8 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại

  Câu 1: Hãy xác định 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại ( từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) và giải thích vì sao em chọn sự kiện đó? Câu 2: Hãy liệt kê các sự kiện của lịch sử thế giới cận đại ( từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) mà em đã học về niên đại ( thời gian), quốc gia, Sự...
 4. Cửu Long

  Ngoại ngữ Tiếng Anh 8

  Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. 1. Scientists say that exhaust fumes are______ our city. ( poison) 2. Many seabirds were______ because of the oil spill. (die) 3. Waste from households will gradually _______ the lake. (contamination). 4. Trees can't grow...
 5. Cửu Long

  Ngoại ngữ Viết về 1 lễ hội

  Đề: Viết một đoạn văn về một lễ hội mà em yêu thích. ( Lưu ý: Viết bằng tiếng anh nhắc để các chế khỏi quên) Giúp em với em hậu tạ. Thân ( Lưu ý 2: em cần trước 3h5 phút. ) cảm ơn r17r17r17
 6. Cửu Long

  Sử 7 [Sử 7] Xã hội ở Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII

  Hãy nêu những nét chính về xã hội Đàng trong ở nửa sau thế kỉ XVIII? em cảm ơn trước
 7. Cửu Long

  Văn Mod văn vào đây giúp với

  Dàn bài nghị luận xã hội vấn đề rác thải môi trường và ý kiến của em Em xin cảm ơn trước
 8. Cửu Long

  Văn [Văn 7] Thơ 5 chữ

  Thơ 5 chữ về thầy cô
 9. Cửu Long

  Tập hợp lại đây chơi bà con ơi

  Em sẽ đố trước Sao gì giúp người bị lạc tìm đường được để trở về nhà?
 10. Cửu Long

  Ngoại ngữ Dich đoạn hội thoại

  A: Hey, Susan, how about your trip to China? B: Lee, I encountered several shocking things. A: What are they? B: One is that all the soup is served after the meal. A: Chinese people like to have soup at the end or during the meal. We think that the soup is beneficial to digestion. B: But we...
 11. Cửu Long

  Ngoại ngữ Bài tập từ vựng

  @baochau1112,@joon_young#1 giúp em với. 1. Lan is absent because of her________(sick). 2. What is Mary's_________(tall). 3. Do you ever have a________(tooth)? 4. Do you know what the most common_____is? ( ill) 5. The nurse told Hoa to return to the _________ room.( wait) 6.Playing soccer in the...
 12. Cửu Long

  Vui là chính

  Mình bắt đầu trước: Nơi nào có đường nhưng không có xe cộ có nhà nhưng không có người có công ty siêu thị nhưng không có hàng hoá. Là cái j ( hay nơi nào) ??
 13. Cửu Long

  Ngoại ngữ Trả lời câu hỏi

  1. How do you do to help the government reduce the accidents on the road? 2. Talk about sources of energy you know. what do you do to save energy? 3. Which means of transport will you use in the future?
Top Bottom