Kết quả tìm kiếm

  1. Kim Vy

    Sử [Sử 8] Chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

    1. Trình bày những sự kiện và diễn biến của cách mạng ở Anh giữa thế kỉ XVII và những hệ quả của nó. 2. Em hiểu câu nói của Mác như thế nào về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII : " Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ...
Top Bottom