Kết quả tìm kiếm

  1. htuan03

    Toán Giải phương trình

    (x-a)/(b+c) + (x-b)/(c+a) + (x-c)/(a+b) = 3x/(a+b+c)
Top Bottom