Kết quả tìm kiếm

 1. thiên trang st

  [Hóa 11] Nitơ

  Trong công nghiệp, khí NH3 được điều chế từ khí N2 có trong không khí và H2 dư. Từ 560(l) không khí (đktc) có thể điều chế được bao nhiêu g NH3. Biết hiệu suất phản ứng là 25% A. 340 B. 680 C. 170 D. 85
 2. thiên trang st

  [Hóa 11] Nitơ

  Hòa tan 52g Zn trong dd HNO3 thu được dd kẽm nitrat và 6.72( l ) hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (đktc) a) Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp mỗi khí trong hỗn hợp X b) Cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu được m (g) muối khan. Nhiệt phân muối khan trên, sau 1 thời gian thu được 33.6 (l) khí ở...
 3. thiên trang st

  Hóa [Hóa 11] Nitơ

  Tìm công thức của 2 chất A có công thức NOx và B có công thức NOy biết tỉ khối M(A)/M(B)= 1.533333
 4. thiên trang st

  [lớp 11]Bài tập sự điện li

  Trong các dd sau đây : K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. Có bao nhiêu dd có pH>7 A.3 B.4 C.2 D.5
Top Bottom