Kết quả tìm kiếm

 1. sangbaby_one

  Toán Casio tổng hợp

  Bt1: Tính S và nêu quy trình bấm máy nhanh nhất: S=(1+\frac{1}{2})(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3})(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})...(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{9}+\frac{1}{10}) Bt2:Cho hai đa thức sau: f_{(x)}=x^{2016}+x^{2015}+x^{2014}+2013x+2012 g_{(x)}=(x^2+1)(x^4-x^2+1) Tìm dư khi chia...
 2. sangbaby_one

  Toán Rút gọn biểu thức

  Rút gọn biểu thức sau: A=\sqrt{2x+\sqrt{4x+1}}+\sqrt{2x-\sqrt{4x-1}} (với \frac{1}{4}<x<\frac{1}{2})
 3. sangbaby_one

  Toán Điều kiện để căn thức có nghĩa

  Tìm điều kiện để các căn thức sau có nghĩa: a) \sqrt{\dfrac{a(b-1)}{a}} b) \sqrt{\dfrac{a(a-1)}{b}}
 4. sangbaby_one

  Toán Hệ thức lượng giác

  Cho hình thang vuông ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại H Biết $AB=3\sqrt{5}, AH=3$ a) Chứng minh $HA:HB:HC:HD=1:2:4:8$ b) Chứng minh $\dfrac{1}{HB^2}-\dfrac{1}{HC^2}=\dfrac{1}{AB^2}-\dfrac{1}{CD^2}$
 5. sangbaby_one

  Toán Hệ thức trong tam giác vuông

  Cho hình thang ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau $(AB//CD)$ có $BD=15cm, BK=AH=12cm (BK, AH \bot CD ; K, H \in CD)$. Tính diện tích hình thang ABCD (Không sử dụng cách chứng minh tam giác BDK và CAH đồng dạng với nhau, không kẻ đường thẳng song song với đường chéo)
Top Bottom