Kết quả tìm kiếm

  1. Mictin

    Toán Ôn tập toán 8

    1/ Phép chia đa thức dư trong phép chia đa thức: P(x)= 2x^2 - 3x + 1 cho Q(x)= 4x=3 2/ Cho P(x)=3mx^3 - 2x +1. Tìm m biết P(1)=2 3/ Tìm x \epsilon Z sao cho biểu thức P(x)= \frac{4x + 1}{2x+3} nguyên 4/ Chứng minh x^2 -2x +3 >0 với mọi x\epsilon R 5/ Định nghĩa trọng tâm, lực tâm 6/ Định...
  2. Mictin

    Ngoại ngữ Chia động từ + Viết lại câu

    1. When I (open) ............................... the door, a friend (stand)............................there. 2. We (not see)..............................Nga since Monday. 3. Lan (be) ..................................in the USA for 2 years. 4. They (move).................................to...
Top Bottom