Kết quả tìm kiếm

  1. AnnVux

    Toán 10 Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

    Tính số giá trị nguyên x \in [-2021,2021] thỏa mãn bất phương trình |x+2|-|x-1|<x-\dfrac{3}{2} Em cảm ơn ạ!
Top Bottom