Kết quả tìm kiếm

  1. Nga Andy

    Ngoại ngữ Ngữ pháp

    If you see Nisson, ... you mind ... him to get in touch with me? A.will-reminding B.will-to remind C.would-to remind D.would-reminding Mk phân vân giữa A và D vì nếu chọn A thì ứng với câu điều kiện, còn nếu chọn D thì là ứng với cấu trúc would you mind +Ving
  2. Nga Andy

    Tập hợp các điểm thoả mãn hệ thức

    Cho tam giác ABC và I là điểm thoả mãn hệ thức vecto: 3Vecto IA - 2 vecto IB + vecto IC=vecto 0 1. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn: |3vecto MA- 2 vecto MB + vecto MC| = | vecto MB - vecto MA|
Top Bottom