Kết quả tìm kiếm

  1. Karry Roy Wang

    Hóa [ Hóa 9] Dạng bài tập hỗn hợp

    1 hỗn hợp A gồm Al, Fe, Na. Cho 1,35g hỗn hợp A vào H2O dư thu đc 0,224l khí (đktc). Nếu cho 2,7g hỗn hợp A hòa tan vào dd NaOH dư thu đc bao nhiêu lít khí (đktc)? Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp trên.
Top Bottom