Kết quả tìm kiếm

  1. Nghi khá giỏi:)

    Hóa 8 Bài tập

    Na2O+H2O—->2NaOH 0,05 0,1 mol (thế số vào PT để tính NaOH) nNa2O= m/M= 3,1/62=0,05 mol C%= mct/mdd .100 2,5=3,1/mdd .100 mdd=124g
Top Bottom