Kết quả tìm kiếm

  1. Vũ Quanh

    Sinh 12 Quy luật di truyền

    Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa và sự biểu hiện màu hoa đều do một gen gồm hai alen quy định; tính trạng màu hoa trội lặn không hoàn toàn; sự thay đổi màu sắc ở F1 theo pH được thể hiện ở bảng bên; hai cặp gen phân li độc lập với nhau. Biết rằng kiểu gen đang xét về sự biểu hiện màu sắc...
Top Bottom