Kết quả tìm kiếm

  1. Tam1902

    English THCS rewrite

    Although Richard is competent in his work, he does not know how to deal with this client. ---> Competent as Richard is in his work, he does not know how to deal with this client. này là dùng đảo ngữ nhe em, adj ở đây là competent sẽ đảo lên đầu câu thì theo sau là S nhé em !
Top Bottom