Kết quả tìm kiếm

  1. phuctung2k2@gmail.com

    Vật lí 10 Gia tốc

    đọc dề bài ta có cứ 1 giọt bắt đầu rơi thì giọt sau cách giọt trước 0.4s gọi 2 giọt liên tiếp là 1 2 ta có công thức t1=t2-0,4 ; t2=t3-0,4 => t3=t1-2.0,4 => t5= t1-4.0,4 => tức là t5 bắt đầu rơi thì t1 đã rơi đc 1,6 giây a,vậy độ vao h=1/2gt^2 b, tương tư ta có thời gian giọt thứ 2 và 4 là...
Top Bottom