Kết quả tìm kiếm

 1. Minh Nhí

  Hóa [Khảo Sát] Minigame Hè của team Hóa

  1. Thời gian nào trong tuần là hợp lý với các bạn: 19h-21h 2. Tần suất tổ chức sự kiện (1 tuần 1 lần hay 2 tuần 1 lần): 1 tuần 1 lần 3. Thể thức tham gia (Đồng đội hay cá nhân): đồng đội 4. Các bạn muốn tổ chức mấy vòng ? (2 hoặc 3 vòng): 3 vòng
 2. Minh Nhí

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Ecotourism

  adapt (v) làm thích ứng, làm thích nghi biosphere reserve (n) khu dự trữ sinh quyển discharge (v) thải ra, xả ra eco-friendly (adj) thân thiện với môi trường ecology (n) hệ sinh thái ecotourism (n) du lịch sinh thái entertain (v) tiếp đãi, giải trí exotic (adj) từ nước ngoài đưa vào...
 3. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  KEYS- 10 Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well. A. command B. level C. smattering D. knack Have a mere smattering of sth: Biết chút chút/sơ sơ về cái gì Mặc dù cô ấy chỉ biết một chút tiếng Tây Ban Nha, cô ấy vẫn có thể...
 4. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  10 Question 1. Although she knows only a mere _______ of Spanish, she still manages to communicate her ideas well. A. command B. level C. smattering D. knack Question 2. Online _______ hate speech results from conflicts among individuals in society. A. critical B. inflammatory C. pent-up...
 5. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  KEYS - 09 Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment. A. focus B. sense C. judgement D. frame a sense of accomplishment: cảm giác hoàn thành, có được thành tựu Hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề trước một thời hạn nhất định thực...
 6. Minh Nhí

  English THCS Grammar | Tenses

  Chào em, em tham khảo Câu này đáp án là D nhé Would còn dùng để giả định nhé, về cơ bản thì suy luận của em cũng khá hợp lí em tham khảo thêm: TẠI ĐÂY Chúc em học tốt!
 7. Minh Nhí

  English THCS Đại từ quan hệ

  Chào em, em tham khảo She hasn't eaten anything, which makes her parents worried. Dùng mệnh đề quan hệ nối tiếp " which" để thay cho cả mệnh đề. Em tham khảo thêm: TẠI ĐÂY Chúc em học tốt!
 8. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  09 Question 1. Finishing a heavy-going task before a certain deadline truly gives me a _______ of accomplishment. A. focus B. sense C. judgement D. frame Question 2. Christmas markets are popular in Europe and have recently begun to _______ in Britain. A. catch up B. fall behind C. catch...
 9. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  KEYS- 08 Question 1. The media nowadays is often accused of _______ on people’s privacy. A. infringe B. imprint C. impinge D. indulge impinge on sb/sth: tác động, ảnh hưởng lên cái gì Các phương tiện truyền thông ngày nay thường bị buộc tội ảnh hưởng quyền riêng tư của mọi người. Question 2...
 10. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  08 Question 1. The media nowadays is often accused of _______ on people’s privacy. A. infringe B. imprint C. impinge D. indulge Question 2. The head of the Human Resources Department found himself in the _______ line over recent job cuts. A. heating B. firing C. brazing D. flaming...
 11. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  KEYS - 07 Question 1. Few people can do creative work unless they are in the right _______ of mind. A. trend B. frame C. attitude D. tendency Frame of mind: tâm trạng, trạng thái Ít người có thể làm công việc sáng tạo trừ khi họ đang ở trong tâm trạng tốt. Question 2. You can’t tell the...
 12. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  07 Question 1. Few people can do creative work unless they are in the right _______ of mind. A. trend B. frame C. attitude D. tendency Question 2. You can’t tell the difference between them; he _______ his mother. A. looks after B. takes after C. brings up D. puts up with Question 3...
 13. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  KEYS 06 Question 1. The team leader _______ a firm commitment to increasing spending on new facilities. A. paid B. caused C. did D. made Make a commitment: cam kết Trưởng nhóm đã cam kết chắc chắn về việc tăng chi tiêu cho các cơ sở mới. Question 2. She got completely the wrong end of the...
 14. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  06 Question 1. The team leader _______ a firm commitment to increasing spending on new facilities. A. paid B. caused C. did D. made Question 2. She got completely the wrong end of the _______. I was offering her a promotion and she thought she was getting fired. A. branch B. bark C. ball...
 15. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  05-KEYS Question 1. The newspaper story was based on an interview which had been done off the _______. A. script B. record C. key D. tape Off the record: không chính thức, không công khai. Câu chuyện trên tờ báo dựa trên một cuộc phỏng vấn không công bố chính thức. Question 2. Liam tried to...
 16. Minh Nhí

  English THCS Bài tập về phối hợp thì

  Chào bạn, bạn tham khảo 9C before + quá khứ đơn + quá khứ hoàn thành 10C Hành động xảy ra trong tương lai nhưng nằm ngay liền sau liên từ chỉ thời gian when/as soon as/ until không được dùng tương lai mà thay bằng thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành 11B Tương lai đơn +when + hiện tại đơn...
 17. Minh Nhí

  English THCS bài tập về chữa lỗi sai

  Chào bạn, bạn tham khảo 1. D -->SET Since + S +V2/ed 2. C-->could have found OTHERWISE + S +WILL + VO / WOULD/COULD VO / WOULD /COULD HAVE V3 3. A -->DON'T WHY DON'T WE/YOU + VO? 4. D-->WILL LEAVE AS SOON AS + HIỆN TẠI ĐƠN/HOÀN THÀNH + TƯƠNG LAI ĐƠN 5. C-->will be watching AT + giờ / at this...
 18. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  05 Question 1. The newspaper story was based on an interview which had been done off the _______. A. script B. record C. key D. tape Question 2. Liam tried to _______ his enthusiasm for the project to the investors. A. transform B. transport C. transmit D. transfer Question 3. She hated...
 19. Minh Nhí

  English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

  ĐÁP ÁN- EXERCISE 94 Question 1. As usual, the taxpayers will end up footing the _______ for the new animal shelter that the government is so busy boasting about. A. law B. fridge C. bird D. bill foot the bill = trả tiền cho cái gì Như thường lệ, những người đóng thuế sẽ là người trả tiền cho...
 20. Minh Nhí

  Ngoại ngữ [Hướng dẫn viết luận theo chủ đề] - Gender equality

  address (v): giải quyết affect (v): ảnh hưởng caretaker (n): người chăm sóc challenge (n): thách thức discrimination (n): phân biệt đối xử effective (adj): có hiệu quả eliminate (v): xóa bỏ encourage (v): động viên, khuyến khích enrol (v): đăng ký nhập học enrolment (n): sự đăng ký nhập học...
Top Bottom