Kết quả tìm kiếm

  1. 3820266phamtrinh

    Vật lí Từ trường khó

    Một vật nhỏ xem như chất điểm có khối lượng m, mang điện tích q dương có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang, cách điện. Kể từ thời điểm t = 0, người ta thiết lập một điện trường đều E hợp vời phương nằm ngang một góc a và từ trường đều B vuông góc với mặt phẳng hình vẽ để cho vật bắt...
  2. 3820266phamtrinh

    Vật lí Giao thoa sóng cơ

    Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là uA = uB= acos50πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực của AB và gần O nhất sao...
Top Bottom