Kết quả tìm kiếm

 1. Hàn Tử Băng

  [English Club] Tuyển hội viên tháng 10

  1. Họ và tên – Năm sinh: Nguyễn Thị Hồng Dương - 2005 2. Khả năng Tiếng Anh: thành thạo tiếng Anh cơ bản và một chút nâng cao 3. Lí do muốn gia nhập CLB: Yêu thích môn tiếng Anh, muốn học hỏi thêm 4. Lời cam kết khi tham gia CLB: - Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy sinh hoạt của CLB. -...
 2. Hàn Tử Băng

  Music MIMS 12 - Em gái mưa - Hương Tràm

  .Em muốn số tiếp theo là bài Battly Cry [Nightcore] :">
 3. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Put the verbs in brackets into the correct tense: Simple Tense or Simple Future

  1. What time (he/be) ___ here? - He (be) ___ here in half an hour. 2. The sea (cover) ___ most of the surface of the Earth. 3. I (be) ___ ready in 5 minutes. 4. I want to speak to Professor Wilson when he (be) ___ free. 5. He (come) ___ before you leave. 6. (he/help) ___ us when he is free?
 4. Hàn Tử Băng

  .Không.

  .Không.
 5. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Places

  1. Is this the bookstore you tell me ___? A. of B. to .C. about D. by 2. Is there anything else sold in the bookstores near your house ___ books? A. out of B. besides C. beyond D. apart from 3. My house is very near my school. It takes me only 5 minutes ___ there...
 6. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Reporter Speech - Wh question

  1. The teacher said to Lien "What's your hobby?" -> (indirrect speech) ...
 7. Hàn Tử Băng

  - [tên hiển thị]

  - [tên hiển thị]
 8. Hàn Tử Băng

  .Không, ta giỏi Anh.

  .Không, ta giỏi Anh.
 9. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ English Exercises

  Exercise 1: Each of the words in bold is wrong, Write the correct word 1. I'm completely crazy with skateboarding! I love it! 2. Next week, we've got a game to a team from Hungary. Exercise 2: Write one word in each gap 1. I ran all the way home and I was just .......... time for my favourite...
 10. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Write one word in each gap

  Diana: Hello, is that jenny? I'm bored (1).......... watching TV and I felt (2).......... a chat. What are you doing? Jenny: Hi, Diana. Well, I'm reading a book (3).......... a Russian writer. It's (4).......... how to become a great actor. Diana: Really? Oh, I'm really interested in acting...
 11. Hàn Tử Băng

  .Chị?.

  .Chị?.
 12. Hàn Tử Băng

  .Chàn bạn, làm quen nhé?.

  .Chàn bạn, làm quen nhé?.
 13. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Rearrange the sentences in the correct order to have a meaningful dialogue

  1. Sure. Surface mail is cheaper. Let it check its weight first. 2. Here you are. 3. Well. I'll send it airmail. 4. Hello! I want to send this package to Da Nang. 5. Thank you. Bye. 6. All right. Here's your receipt. 7. Hi! 8. Do you want to send it by airmail or surface mail? 9. Ok, it's two...
 14. Hàn Tử Băng

  Văn Tìm Tên Tác Phẩm Trong Thơ Lục Bát

  1. Rời quê từ thuở đương trai Ngày về tốc đã bạc phai mái đầu Ngậm ngùi buồn tủi bơi câu: "Ông là ai thế, ở đâu đến làng?" 2. Trong đình đèn thắp sáng trưng Ngoài đê dân đã rưng rưng lệ nhòa Tổ tôm bài bạc xa hoa Mặc dân thống khổ, đúng loài không tim.
 15. Hàn Tử Băng

  English Club [English club] Hội viên chính thức tháng 8

  - Tiếc quá :vv
 16. Hàn Tử Băng

  English Club [English club] Hội viên chính thức tháng 8

  - Vậy em được bao nhiêu điểm?
 17. Hàn Tử Băng

  Ngoại ngữ Make quesions with underline parts

  .Make quesions with underline parts. 1. Jame didn't take part in the party yesterday. 2. You must write the answers on the side of the paper. 3. Bill feeds the pigs and chickens every morning. 4. They plan to build a new supermarket for 2 years. 5. My father waters this flower...
 18. Hàn Tử Băng

  Ra mắt "CLB Tiếng Anh HMF" & nhận đăng kí hội viên

  1. Họ và tên: Hàn Tử Băng – Năm sinh: 2005 2. Khả năng Tiếng Anh: Tiếng Anh trình độ A2 . Còn cơ bản... các thì, câu bị động, ...v.v em chưa học tới :v 3. Lí do muốn gia nhập CLB: Yêu thích môn Tiếng anh, có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao khả năng Tiếng anh, muốn được giao lưu học...
 19. Hàn Tử Băng

  Toán [ Toán 8 ] Hình học

  Cho tam giác ABC , trung tuyến AM , trọng tâm G . Qua G vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB , AC . Gọi A' , B' , C' là hình chiếu A , B , C trên d . Chứng minh rằng : AA' = BB' + CC'
 20. Hàn Tử Băng

  - Không

  - Không
Top Bottom