Kết quả tìm kiếm

 1. mosogourmet

  5 năm....

  5 năm....
 2. mosogourmet

  Hóa 11 sự chuyển dịch cân bằng

  Cho cân bằng: 2SO_2 (g) + O_2 (g) \leftrightarrows 2SO_3 (g) Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là: A. Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng...
 3. mosogourmet

  Sinh 10 Lục lạp

  1. Trong các tế bào: tế bào thần kinh, tế bào tinh hoàn, tế bào gan, tế bào cơ tim, tế bào thận. Tế bào nào có lưới nội chất trơn, Ti thể phát triển? Giải thích? 2. Đặc điểm nào của Lục lạp giúp tăng hiệu quả quang hợp? Tại sao?
 4. mosogourmet

  Văn 10 Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen

  Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ thói quen không làm bài tập ở nhà
 5. mosogourmet

  cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ;)

  cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ;)
 6. mosogourmet

  tớ cảm ơn <3333

  tớ cảm ơn <3333
 7. mosogourmet

  Em có ạ

  Em có ạ
 8. mosogourmet

  Vâng ạ

  Vâng ạ
 9. mosogourmet

  Hóa 9 Tính % thể tích

  Cho 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí x gồm c2h2 và h2 qua bột niken nung nóng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa 3 hidrocacbon. Tỉ khối của Y so với h2 bằng 14,25 a) tính % thể tích của từng khí trong hỗn hợp x b) đốt cháy hoàn toàn 5,04 lít (đktc)hỗn hợp x ở trên rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thun...
 10. mosogourmet

  Hóa 9 Xác định công thức phân tử

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon X,Y thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam H2O Nếu thêm vào A 0,05 mol hiđrocacbon Z rồi đốt cháy thì thu được 17,6 gam CO2 và 8,1 gam H2O Hãy xác định công thức phân tử của X, Y, Z. Biết tỉ khối của A so với He là 5,5 và trong A tỉ lệ số mol...
 11. mosogourmet

  Hóa 9 xác định công thức cấu tạo

  Hỗn hợp Z gồm 2 chất hữu cơ A và B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam hỗn hợp Z thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 4,5 gam nước. Xác định công thức phân tử của A và B. Biết trong phân tử A, B chứa một nguyên tử oxi. Mặt khác cho 7,4 gam hỗn hợp Z tác dụng với Na dư sao cho phản...
 12. mosogourmet

  Hóa 9 Tính giá trị của a

  . Hỗn hợp X gồm axit hữu cơ CnH2n+1COOH (n>0), rượu CmH2m + 1OH (m>1) và este tạo ra từ axit và rượu trên. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,4M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y chứa 3,28 gam muối của axit hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn a gam X trên bằng O2...
 13. mosogourmet

  Hóa 9 Tính giá trị của m

  Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2. Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m.
 14. mosogourmet

  Hóa 9 xác định m và công thức FexOy

  Nung m gam hỗn hợp A gồm Al và FexOy trong điều kiện không có không khí. Sau phản ứng, thu được chất rắn B. Chia B thành hai phần. Cho phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,68 lít khí và 12,6 gam chất rắn. Cho phần hai tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc...
 15. mosogourmet

  Hóa 9 Xác định công thức phân tử

  Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm một hiđrocacbon X (trong phân tử chỉ chứa liên kết đơn) và một hiđrocacbon Y (trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ có một liên kết đôi) đi qua dung dịch Brom thấy khối lượng bình Brom tăng 4,2 gam và thoát ra 4,48 lít khí. Đốt cháy khí thoát ra thu được 8,96 lít...
 16. mosogourmet

  Hóa 9 Xác định công thức phân tử của X

  câu1: Trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh trong hợp chất hữu cơ có chứa nguyên tố Cacbon. câu 2: Thủy phân hoàn toàn protein A thu được chất hữu cơ X (MX = 89 gam/mol). Đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam X bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi...
 17. mosogourmet

  Hóa 9 Tính giá trị của x

  giải theo cách lớp 9 được không ạ
 18. mosogourmet

  Hóa 9 Tính giá trị của x

  Hấp thụ hết 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa KOH 1M và NaOH xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, làm khô dung dịch thu được 32,8 gam chất rắn khan. Giả sử trong quá trình làm khô dung dịch không xảy ra các phản ứng hóa học. Tính giá trị của x
 19. mosogourmet

  Hóa 9 tính giá trị m1

  Hỗn hợp E gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15 gam E vào nước dư, chỉ thu được dung dịch G và hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào G, được m1 gam kết tủa. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị m1.
 20. mosogourmet

  Hóa 9 tính giá trị a và b

  Cho hỗn hợp X chứa 0,2 mol Cu và 0,1 mol Fe3O4 vào 400 ml fung dịch HCl 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Y và còn lại a gam chất rắn Z không tan. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, đun nóng trong không khí. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa, nung đến khối lượng...
Top Bottom