Kết quả tìm kiếm

 1. phạm ngọc 18810

  Hóa 10 giúp em với ạ

  Đun nóng 16 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và S. Sau một thời gian thu được chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Z, hỗn hợp khí T và còn lại chất rắn R không tan. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí T và chất rắn R cần 6,1975 lít O2. a.Viết...
 2. phạm ngọc 18810

  Hóa 10 giúp em câu c với ạ

  X là một nguyên tố nhóm A, nguyên tử của nguyên tố X có 3 electron độc thân. Trong tự nhiên, đơn chất X là chất khí và có 3 loại phân tử X2 khác nhau. a.X ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn? Vì sao? b.Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của X2. Trong tự nhiên, X có bao...
 3. phạm ngọc 18810

  Hóa 10 chia sẻ

  em muốn bồi dưỡng từ lớp 10 để thi hsg môn hóa, mong ai đi trước có thể cho em xin kinh nghiệm ạ !!
 4. phạm ngọc 18810

  Toán 10 Tìm giao các khoảng, đoạn, nửa khoảng

  câu hỏi như trg ảnh
 5. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 giúp mình với

  dẫn m gam hỗn hợp X khí gồm CO, CO2, H2 qua bình đựng lượng dư hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3 nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng bình đựng chất rắn giảm a gam, biết m=1,1625a . Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong X
 6. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 giúp em với ạ

  cho FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 16,2 g hỗn hợp khí B gồm CO2 và NO . Cho m gam Cu tan hết trong dung dịch A thu được dung dịch C chứa ba chất tan có tỉ lệ số mol 1:2:3.tính m
 7. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 co2 và hỗn hợp dung dịch kiềm

  hấp thụ hết v lít khí co2 và 200ml dd gồm KOH 1M và Na2CO3 1M sau kji kết thúc phản ứng làm khô dd thu được 44,3 g muối khan. tính V
 8. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 vẽ đồ thị

  Đốt cháy hoàn toàn 0,72 gam cacbon trong oxi ở nhiệt độ thích hợp, phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X (gồm hai khí), tỷ khối của X so với H2 bằng 20,50. Cho từ từ đến hết lượng khí X trên lội vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,90M và BaCl2 0,40M, thu được kết tủa. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn...
 9. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 vẽ đồ thị

  Đốt cháy hoàn toàn 0,72 gam cacbon trong oxi ở nhiệt độ thích hợp, phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp X (gồm hai khí), tỷ khối của X so với H2 bằng 20,50. Cho từ từ đến hết lượng khí X trên lội vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,90M và BaCl2 0,40M, thu được kết tủa. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn...
 10. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 tìm giá trị của m

  Hỗn hợp X gồm M và R2O trong đó M là kim loại kiềm thổ và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết vào 240 ml dung dịch HCl 1,25 M, thu được dung dịch Y chứa 30,624 gam các chất tan có cùng nồng độ mol. tìm m
 11. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 nung nóng m gam hỗn hợp x gồm

  Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg Al và Cu trong O2 dư thu được 24,3 g hỗn hợp Y gồm các oxit. hòa tan y bằng lượng vừa đủ dung dịch z gồm HCl và H2 SO4 có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 thu được dung dịch chứa 64,8 g hỗn hợp muối trung hòa . biết các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn . tìm m
 12. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 tìm giá trị của m

  Hỗn hợp X gồm M và R2O trong đó M là kim loại kiềm thổ và R là kim loại kiềm. Cho m gam hỗn hợp X tan hết vào 240 ml dung dịch HCl 1,25 M, thu được dung dịch Y chứa 30,624 gam các chất tan có cùng nồng độ mol. tìm m
 13. phạm ngọc 18810

  Vật lí 9 mạch điện gồm

  giúp mình câu d với ạ
 14. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 hỗn hợp

  cho 9,86 gam hỗn hợp Y gồm Zn và Mg vào 1 cốc chứa 430 ml dung dịch H2SO4 1 M( loãng). Sau khi phản ứng hoàn toàn, thêm tiếp vào cốc 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,48 M, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu=ì thu được 112,29 gam chất rắn...
 15. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 hỗn hợp

  Hoà tan hoàn toàn 8,16g hỗn hợp X gồm 3 muối M2SO3, MHCO3, MHSO4 (M là kim loại kiềm) trong dd HCL dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 1,792l khí (đktc). tìm kim loại M
 16. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 hỗn hợp al fe

  Hòa tan hoàn toàn 9,96 gam hỗn hợp x gồm al fe bằng dung dịch chứa 1,175 mol HCl thu được dung dịch y thêm dung dịch chứa 1,2 mol NaOH vào dung dịch y phản ứng hoàn toàn lọc kết tủa nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 13,65 gam chất rắn viết phương trình phản ứng và tính...
 17. phạm ngọc 18810

  Toán 9 tìm m

  tìm m để hàm số sau là hàm số bậc nhất a) y = \sqrt{m -3}(x -1) b) y = (2m -1).x^2 + (m+1)(x -3) c) y = \dfrac{1}{m+1}.x +2
 18. phạm ngọc 18810

  Hóa 9 đồ thị

  nhỏ từ từ đến dư dung dịch Naoh và dung dịch Alcl3 . kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên dồ thị sau . tính x
 19. phạm ngọc 18810

  Toán 9 Cho tam giác ABC vuông tại A

  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C = 55 độ , AC= 12cm a/ tính độ dài cạnh AB b/ kẻ AH vuông tại BC, HK vuông tại AB( H thuộc BC, K thuộc AB ) chứng minh AK^2/HC^2=BK/AB
 20. phạm ngọc 18810

  Sinh 9 số nst

  số NST đơn, số NST kép, số tâm động ở các kì trong chu kì tế bào
Top Bottom