Kết quả tìm kiếm

 1. khgmii06

  Hóa 11 Nhiệt độ sôi của các hidrocacbon

  Sắp xếp theo sự giảm dần nhiệt độ sôi: ankan, anken, ankin, ancol, phenol, andehit, axit cacboxylic?
 2. khgmii06

  Hóa 11 Tìm công thức của 2 adehit

  nAg = 0.7 mol TH1: Hỗn hợp hai anđêhit không chứa HCHO: Đặt công thức chung của 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở và đồng đẳng kế tiếp nhau là CnH2n+1CHO (n>=0) (n có gạch trên đầu nhé) CnH2n+1CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O → CnH2n+1COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3 Ta có: nanđehit = ½ . nAg = ½. 0,7 = 0,35 mol →...
 3. khgmii06

  Toán 8 BÀI NÀY LÀM NHƯ THẾ NÀY PHẢI KHÔNG MỌI NGƯỜI!!!

  *Giaỉ bất phương trình sau: ( x + 2 )( x^2 - 2x + 4 ) < x( x + 2 )^2 <=> x^3 + 8 < x^3 + 4x^2 +4x <=> x^3 - x^3 - 4x^2 - 4x+8 < 0 <=> -4x^2 - 4x + 8 < 0 <=> -4x^2 - 8x + 4x +8 < 0 <=> -4x( x + 2 ) + 2( x + 2 ) < 0 sai từ chỗ này nhé, phải là: -4x(x+2)+4(x+2)<0 xong giải nốt được x<-2 hoặc x>1...
 4. khgmii06

  English THCS Subjunctive

  1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 giữ nguyên 3 were 4 were 7 be taken 9 be working 10 not be showed 11 studied 13 were 15 owned
 5. khgmii06

  English THPT Bài viết cuối kỳ

  My ideal city in the future would be a place where people are connected and live in harmony. It would have a strong sense of community and be powered by clean energy sources such as solar and wind. There would be plenty of green spaces for people to enjoy, with parks, gardens, and other public...
 6. khgmii06

  English THPT Ngữ pháp tiếng anh

  Mình nghĩ là đầu tiên xem có dấu hiệu nhận biết của thì không (vd như recently, lately, already... sẽ dùng HTHT; last night, yesterday... - QKĐ; now, presently, currently... - HTTD; By the time.. - TLHT; ...), nếu dấu hiệu không rõ ràng thì dựa vào các câu trước sau nó để lựa thì phù hợp.
 7. khgmii06

  English THCS tìm lỗi sai và sửa lại

  A global economy poses some serious problems. If the company doesn't act fastly enough, fast it can lose, and if the company loses heavily, what will happen to the employers working employees for the company, and then in turn what will happen to the stores that...
 8. khgmii06

  English THPT List some different further education pathways that you have known

  - Study abroad: du học - Attend a vocational school: học nghề - Take career-based courses: học khóa học nghề ngắn hạn - Take online or distance courses: học trực tuyến/ học từ xa - Take an undergraduate degree at a university or college: học lấy bằng cử nhân ở trường đại học hoặc cao đẳng #suutam
 9. khgmii06

  English THPT Complete the tag question

  ấy, mình tưởng "are you?"
 10. khgmii06

  English THCS cíu em vớiii ạ

  1. are playing 2. do 3. will visit 4. has lived 5. has learnt 6. meets 7. were / would fly 8. eats / will be 9. was cleaned 10. were picked
 11. khgmii06

  English THCS cíu em vớiii ạ

  1. Mr John stays at home today because of his sickness. 2. The polluted water leads to the death of fish 3. A new laptop will be bought next Sunday. 4. If I were you, I would go to school early. 5. If I were you, I would study harder. 6. If I were she, I would eat less junk food. 7. If I were...
 12. khgmii06

  English THPT Đọc hiểu

  Theo mình nghĩ là: B. What does a market research analyst do?
 13. khgmii06

  English THPT Complete the tag question

  I don't think you are an engineer, ....? Cho mình hỏi câu này vế câu hỏi đuôi dùng dạng khẳng định hay phủ định nhỉ?
 14. khgmii06

  English THPT Conditional sentences

  The project was not completed on schedule because of a change in management -> If it hadn't been for a change in management, the project would have been completed on schedule.
 15. khgmii06

  English THPT Rearrage the given words to mke complete sentences. Do not change the given words

  1. You can donate shampoo and soap to the local charity to help street children. 2. Minh will let us join the team to help the elderly. 3. I prefer to give my old clothes to a homeless shelter. 4. Volunteering can make us happier by giving us a sense of purpose. 5. I love spending time in the...
 16. khgmii06

  Hóa 11 Đồng phân

  Cho mình hỏi là viết đồng phân thì có mẹo hay công thức nào để biết loại liên kết hay loại mạch không ạ? Mình cảm ơn trước ạ!
 17. khgmii06

  Văn 11 Tâm trạng Chí Phèo khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau

  Hãy liệt kê những từ ngữ miêu tả tâm trạng của Chí Phèo khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau theo trình tự: a. Cảm nhận cuộc sống xung quanh (ánh sáng, âm thanh): b. Cảm nhận về cơ thể mình: c. Suy nghĩ về cuộc đời mình(quá khứ, hiện tại, tương lai): Những biểu hiện tâm trạng đó cho thấy Chí Phèo...
 18. khgmii06

  English THCS tìm 10 lỗi sai và sửa lỗi

  who -> which in -> of like -> as had -> has
 19. khgmii06

  English THPT Mệnh đề qh

  1. which/that 2. who/that 3. who 4. where 5. whom 6. whose 7. that 8. who 9. which/that 10. who 11. when - where 12. which 13. that/who 14. which/that 15. who/that 16. who/whom/that 17. where 18. which 19. who/that 20. whose 21. which 22. whom/who 23. which 24. who 25. where 26. which/that 27...
Top Bottom