Kết quả tìm kiếm

 1. ontinhoc

  Tin học Bài tập mảng

  dle:=0; tongle:=0; dchan:=0; tongchan:=0; cho mảng chạy từ 1 đến n nếu a mod 2 <>0 thì tăng biến dle lên 1 đơn vị, cộng dồn vào biến tongle. ngược lại tăng biến dchan lên 1 đơn vị, cộng dồn vào biến tongchan rồi in kết quả là xong. chúc bạn học tốt;);)
 2. ontinhoc

  ngưỡng mộ quá

  ngưỡng mộ quá
 3. ontinhoc

  anh thì olympia à?

  anh thì olympia à?
 4. ontinhoc

  tin [pascal]

  sao mình chạy thấy đúng mà, còn bị lỗi là do khi coppy từ máy qua nên nó sai một vài chỗ thôi bạn. nếu bạn nói chỉ đúng cho một số trường hợp vậy bạn có thể đưa ra những trường hợp nào không đúng để mình thử được không?
 5. ontinhoc

  tin pascal

  mình đã được một anh trên mạng giải thích bài này,bạn có muốn xem thử không?;);)
 6. ontinhoc

  tin pascal

  ừm, mình cũng coi code này rồi nhưng không hiểu tại sao lại có t:=t*i và t:=t*2 nữa!!
 7. ontinhoc

  pascal[trung bình cộng]

  uses crt; var n,i,j:word; a:array[1..100] of longint; tb:real; begin clrscr; write('n = ');readln(n); for i:=1 to n do read(a[i ]); readln; for i:=1 to n-1 do begin tb:=0; for j:=i+1 to n do begin tb:=(a[ i]+a[j ])/2; if round(tb)=tb then writeln(round(tb))...
 8. ontinhoc

  tin pascal

  anh chỉ cho em cái thuật toán được không ạ, tại sao anh lại làm xâu S, em hỏi về số N mà???o_Oo_O
 9. ontinhoc

  tin pascal

  em học pascal anh ơi, anh viết C++ em không hiểu đâu anh, anh có thể chỉ cho em thuật toán được không?c29
 10. ontinhoc

  tin pascal

  Giúp em bài này với các anh:):):) Giả thiết có N hộp được đặt tên A1,A2,....,AN (3<=N<=200). Mỗi hộp được khóa bởi một khóa riêng. Người ta bỏ vào mỗi hộp một chìa khóa và khóa các hộp từ A3 cho đến AN. sau đó mở hai hộp A1 và A2 lấy các chìa khóa ra. Nếu những chìa khóa này mở được một số hộp...
 11. ontinhoc

  Tin học [Lớp 11] Pascal

  không có chi, mới bắt đầu thì chưa quen, viết riết rồi quen hà bạn, pascal hay lắm:):)
 12. ontinhoc

  Tin học [Lớp 11] Pascal

  một chương trình pascal đầy đủ sẽ có dạng như sau: Program Ten_chuong_trinh; (*Dòng tiêu đề, không có cũng được*) (*phần khai báo*) Uses...; (*khai báo các Unit*) Label...; (*khai báo các nhãn*) Type...; (*khai báo các kiểu dữ liệu mới*) Const ...; (*khai báo các hằng*) Var...; (*khai báo biến...
 13. ontinhoc

  tin học[pascal]

  do phải làm rồi mở bằng word copy sang nên có chút lỗi, mong bạn thông cảm code đúng đây bạn::):) uses crt; var n,i,j,k,dem:word; tb,t:real; a:array[1..500] of longint; f:text; str:string; begin clrscr; writeln; assign(f,'D:\QUATANG.INP'); reset(f); readln(f,n)...
 14. ontinhoc

  tin học[pascal]

  đây là phần giải thích của em dem:=0 ;{dùng để đếm số lượng các số thỏa mãn} t:=0; {biến này dùng để gán vào biến a thỏa mãn để kiểm tra} i:=1; while i<=n do {dùng while..do để tăng dần biến i cho đến khi i=n để kiểm tra từng phần tử trong mảng} begin tb:=a[ i ]; {vì a[ i ] là số nguyên...
 15. ontinhoc

  tin học[pascal]

  không ổn chỗ nào vậy bạn, mình làm ra kết quả thì đúng rồi đó
 16. ontinhoc

  Tin cấp 2

  bạn có thể ghi ra toàn bộ đề bài được không?
 17. ontinhoc

  tin [pascal]

  program QUATANG; uses crt; var n,i,j,k,dem:word; tb,t:real; a:array[1..500] of longint; f:text; str:string; begin clrscr; writeln; assign(f,'D:\QUATANG.INP'); reset(f); readln(f,n); for i:=1 to n do read(f,a); close(f); writeln('du lieu nhap vao tep...
 18. ontinhoc

  tin học[pascal]

  program QUATANG; uses crt; var n,i,j,k,dem:word; tb,t:real; a:array[1..500] of longint; f:text; str:string; begin clrscr; writeln; assign(f,'D:\QUATANG.INP'); reset(f); readln(f,n); for i:=1 to n do read(f,a); close(f); writeln('du lieu nhap vao tep...
 19. ontinhoc

  tin học[pascal]

  chỗ ví dụ không hiểu lắm, bạn có thể giải thích rõ hơn không?
 20. ontinhoc

  đề thi hsg tin học

  Giúp em bài này với các anh:):):) Giả thiết có N hộp được đặt tên A1,A2,....,AN (3<=N<=200). Mỗi hộp được khóa bởi một khóa riêng. Người ta bỏ vào mỗi hộp một chìa khóa và khóa các hộp từ A3 cho đến AN. sau đó mở hai hộp A1 và A2 lấy các chìa khóa ra. Nếu những chìa khóa này mở được một số hộp...
Top Bottom