Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Sinh [Sinh 9] Lai 1 cặp tính trạng

    Mình chưa hiểu đề cho lắm... Nếu nói F1 phân li theo tỉ lệ 3:1 thì kiểu gen của P phải là dị hợp. Mà đề cho là " lai cà chua quả trội với cà chua quả dài"; vậy nếu quy ước gen ta đc: Gọi A là gen qđ tính trạng quả đỏ Gọi a là gen qđ tính trạng quả vàng => Kiểu gen mang lai: Aa x aa và không có...
  2. N

    Sinh [Sinh 9] Nhận biết di truyền liên kết và di truyền độc lập

    Cho mình hỏi: Cách để phân biệt giữa di truyền liên kết và di truyền độc lập khi làm bài tập là thế nào ạ?
Top Bottom