Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Hóa 8 giúp em ạ

  cho 22,95 gam hh A gồm Mg, Zn, Cu vào dd HCl dư thu được 6,72 lít khí còn nếu cho A tác dụng hết với oxi thì thấy oxi phản ứng là 5,04 lít tính %mMg
 2. N

  Hóa 8 bài toán 2 muối

  cho m(g) hh gồm Al, Fe vào dd HCl dư thì thu được 6,72 (l) khí. Mặt khác cũng cho m(g) X vào dd NaOH dư thì thu được 3,36 (l) khí a/ tính %mAl b/ cho hh X tác dụng hết với oxi thì thu đc rắn A. Cho A tan hoàn toàn trong V (l) dd H2SO4 0,5.M tính V?
 3. N

  Hóa 8 oxit kim loại tác dụng với Axit loại I

  cho 10g hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn tác dụng với oxi thu đc 14g oxit tác dụng với HCl.2M. tính thể tích HCl?
 4. N

  Hóa 8 hai nguyên tố liên tiếp nhau

  1/ hòa tan 8,8g 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau vào dd HCl dư sau phản ứng thu đc 30,1g muối a/ tính thể tích H2? b/ tính phần trăm khối lượng từng kim loại 2/ cho 2 kim loại hóa trị I thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau phản ứng với HCl thì thấy có 9,125g HCl phản ứng và thu đc...
 5. N

  Hóa 8 cho m(g) gồm Al Fe vào dd HCl dư thu được 13,44(l) H2

  cho m(g) gồm Al Fe vào dd HCl dư thu được 13,44(l) H2, mặc khác nêý cho m(g) hh ban đầu tác dụng với H2SO4 loãng thu đc 79,8g muối. %mAl
 6. N

  Hóa 8 hóa giải hệ

  cho 64g hỗn hợp gồm Na Ba tan hoàn toàn trong nước sau phản ứng thu đc 13,44 lít khí. tính %mBa
 7. N

  Văn 9 Viết bài văn

  Viết bài văn đóng vai vua quang trung kể lại chuyện hoàng lê nhất thống chí (hồi 14)
 8. N

  Hóa 8 Đốt cháy 2 tấn than chứa 80% là cacbon

  1/ đốt cháy 2 tấn than chứa 80% là cacbon trong khí oxi tạo ra cacbon đioxit a/ tính khối lượng cacbon đioxit tạo thành b/ tính thể tích khí oxi tham gia phản ứng (biết hiệu suất đạt 75%) 2/ cần bao nhiêu gam K2MnO4 để điều chế đc 10,08 lít khí oxi (đktc) biết hiệu suất phản ứng đạt 82% 3/cho...
 9. N

  Văn 8 Viết bài văn nghị luận về vấn đề: “Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch”

  Viết bài văn nghị luận về vấn đề: “Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch”
 10. N

  Hóa 8 Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl

  Câu 5: Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là. Câu 6: Cho 11,5 gam Na vào 14,525 gam dung dịch HCl có nồng độ là 62,823%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được V...
 11. N

  Hóa 8 Cho một mẩu kim loại Mg tan trong dung dịch H2SO4 21,8%

  Cho một mẩu kim loại Mg tan trong dung dịch H2SO4 21,8% (loãng) đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch X trong đó khối lượng muối bằng khối lượng axit dư. Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào?
 12. N

  Văn 8 dựa vào VB Nhớ Rừng hãy viết 1 đoạn văn khoảng 12 câu nêu suy nghĩ của em về hai chữ tự do

  dựa vào VB Nhớ Rừng hãy viết 1 đoạn văn khoảng 12 câu nêu suy nghĩ của em về hai chữ tự do
 13. N

  Vật lí 8 công và công suất

  một người kéo thùng hàng có khối lượng 50kg lên cao 9m trong thời gian 225s a/ tính công và công suất của người kéo b/ để kéo thùng hàng lên dễ dàng hơn người ta dùng một ròng rọc động, khi đó có công hao phí khi thực hiện là 900j tính độ lớn kéo vật ở đầu dây bên kia khi dùng ròng rọc nâng vật
 14. N

  Hóa 8 Bài toán khử oxit sắt bằng CO theo sơ đồ

  Dùng CO làm chất khử để điều chế Fe theo chuỗi phản ứng sau: Fe2O3--> Fe3O4--> FeO--> Fe Kết quả thu được 16,8g sắt. a. Tính khối lượng sắt (III) oxit đã dùng lúc ban đầu. b. Để tái tạo đủ lượng CO ban đầu, người ta phóng khí CO2 thu đc trong quá trình điều chế sắt trên than nóng đỏ. Sơ đồ...
 15. N

  Tin học phụ mình 3 câu trắc nghiệm với ạ

  1: Tính tổng S=1+2+3+…+n+…. Cho đến khi S<10^3 hãy xác định điều kiện cho vòng lặp while do đúng: A/while S<=10^3 do B/while S>=1000 do C/while S>=10^3 do D/while S > 10^3 do 2/đoạn lệnh sau đây sẽ cho kết quả gì? So:=1 While so<10 do writeln(so) : so:=so+1 A/In ra vô hạn các số 1, mỗi số...
 16. N

  Tin học giúp em ạ

  Em hãy viết chương trình tìm số n sao cho tổng các số từ 1 đến n nhỏ nhất và lớn hơn 1000(Biết n nhập từ bàn phím)
 17. N

  Tin học GIÚP EM Ạ EM ĐANG CCẦN GẤP

  /Em hãy viết chương trình tìm số n sao cho tổng các số từ 1 đến n nhỏ nhất và lớn hơn 1000(Biết n nhập từ bàn phím)
 18. N

  Hóa 8 Tính $V_{O_2}$ và $V_{H_2}$

  1/ khi đun nóng 11,07g ta thu được 10,11g bã rắn A và khí B theo sơ đồ phản ứng sau:KMnO4-> K2MnO4+MnO2+O2. Tính thể tích khí B ở đktc 2/ Cho 47,2g hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng hết với V lít khí H2 ở đktc. Sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp kim loại và 14,4 gam nước a/ viết các phương...
 19. N

  Văn 8 vai trò của người lãnh đạo anh minh lý công uẩn

  Dựa vào bài chiếu dời đô hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của người lãnh đạo anh minh lý công uẩn. (Mọi người ko chép mạng ạ. Em cảm ơn anh chị, mọi người nhìu^^)
 20. N

  Toán 8 cho tam giác ABC điểm O nằm trong tam giác lấy D trên OA, qua D

  cho tam giác ABC điểm O nằm trong tam giác lấy D trên OA, qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt OB ở E. Qua E kẻ đường thẳng song song với BC, cắt OC ở F. Chứng minh DF//AC
Top Bottom