Kết quả tìm kiếm

  1. daothicham

    [sinh12]Di truyền quần thể

    nhóm máu ở người do các alen Ia, Ib, Io nằm trên NST thường quy định với Alen A đồng trội với Bvaf alen O là lặn, trong quần thể người đang ở trạng thái cân bằng có tần số A= 0,2; B= 0,3; O=0,5. trong quần thể xét 2 cặp vợi chồng cũng đều không có quan hệ huyết thống , cặp cặp thứ nhất sinh con...
Top Bottom