Kết quả tìm kiếm

 1. Junly Hoàng EXO-L

  Ngoại ngữ Anh 9

  sử dụng đúng mẫu của từ trong các hộp để hoàn thành các câu trong nhóm A dưới đây. Bạn có thể sử dụng một số từ nhiều hơn một lần. Trong một số trường hợp nhiều từ có thể đúng A: think; consider; regard; believe; mean 1. Please...my offer and call me if you decide to sell 2. I have been...of...
 2. Junly Hoàng EXO-L

  bài kiển tra 15p hóa 8 vnen (tt)

  Cau 1 do
 3. Junly Hoàng EXO-L

  bài kiển tra 15p hóa 8 vnen (tt)

  -Trích mỗi chất một ít ... - Cho Ca(OH)2 dư vào các lọ + Nếu lọ nào xh kết tủa trắng là CO2 CO2+Ca(OH)2->CaCO3(kết tủ trắng)+H2O +Còn lại: H2,O2 -Cho CuO nung nóng vào 2 lọ còn lại +nếu lọ nào làm CuO chất rắn màu đen-> đỏ thì đó là H2 CuO(đen)+H2-> Cu(đỏ)+H2O +Còn lại: O2 Like cho mk vs nhak
 4. Junly Hoàng EXO-L

  Ngoại ngữ Giới từ

  Sử dụng các giới từ: in, on, at, by, under or to. 1.You'll find a fairly detailed map of the town...page 40 of this guide. 2. ... my parent's surprise I passed all my examinations 3. ... the circumstances, the police officer had no other choice but to arrest them. 4. What's... your mind...
 5. Junly Hoàng EXO-L

  Ngoại ngữ Giới từ

  ...comparison...; ...comparison...; ...favour...; ...charge...; ...control...; ...behalf...; ...far...; ...honour...; ...well...
 6. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Tìm số dư trong phép chia tổng

  Tìm số dư trong phép chia tổng: A=1^{0}+2^{1}+2^{2}...+2^{2014} chia cho 7. GIÚP MK VS CẦN GẤP LẮM
 7. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Tìm Min, Max

  1. Min, max: A=x.\sqrt{1-4x^{2}} 2. Min, max: P=\sqrt{2x-x^{2}}+\sqrt{2x-x^{2}+3}
 8. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Toán 9

  1.CM: a, \frac{x^{2}+y^{2}}{xy}+\frac{\sqrt{xy}}{x+y}\geq \frac{5}{2} với x,y>0 b, \frac{a}{\sqrt{1-a^{2}}}+\frac{b}{\sqrt{1-b^{2}}}+\frac{c}{\sqrt{1-c^{2}}}> 2 với a,b,c>0 và a^2+b^2+c^2=1 2. Tìm Max: P=\sqrt{a-1}+\sqrt{b-1} với a>=1,b>=1 và ab=4 3. Tìm Max, min: A=x.\sqrt{1-4x^{2}}
 9. Junly Hoàng EXO-L

  Toán BĐT

  Ah chỗ đó thì mk hiểu rồi còn đoạn trước \sum \frac{a}{a+\sqrt{(a+b)(a+c)}}\leq \sum \frac{a}{a+\sqrt{ab}+\sqrt{ac}}
 10. Junly Hoàng EXO-L

  Toán BĐT

  Bn ơi tại sao lại \sum \frac{a}{a+\sqrt{ab}+\sqrt{ac}}=\sum \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}
 11. Junly Hoàng EXO-L

  Toán BĐT

  1. Cho a,b,c>0. CM:\frac{a}{a+\sqrt{(a+b)(a+c)}}+\frac{b}{b+\sqrt{(b+c)(b+a)}}+\frac{c}{c+\sqrt{(a+c)(c+b)}}\leq 1 2. Cho các số dương x và y tm: \frac{x^{2}+1}{y^2}=1 Tìm Min A=x/y+y/x
 12. Junly Hoàng EXO-L

  Ngoại ngữ Anh 9

  1. He was caught shoplifing so now he has a...record(crime) 2. Despite her severe...,she fulfilled her goals in life(disable) 3.If you buy presents in the summer your...can be very high(save) 4. Due to the pilot's..., the copilot managed to land safely(guide) 5.It's important to also see the...
 13. Junly Hoàng EXO-L

  Ngoại ngữ Anh 9

  1. Detroit is renowned for the... of cars (produce) 2.If you make a good... at the interview, you will get the job(impress) 3. Teaching and medicine are more than...they're professions(occupy) 4.My history teacher has a vast..of past events(know) 5.You are never too cold to go to college and...
 14. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa Hóa 9

  Hòa tan hoàn toàn 26,6g hỗn hợp 2 muối: cacbonaxit và cacbon trung tính của 1 kim loại kiềm bằng 200ml dd HCl 2 M. Spu phải trung hòa Hcl dư bằng 50 ml dd Ca(OH)2 1M. Tìm CT 2 muối GIÚP MK VS GẤP LẮM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
 15. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Tìm x,y thuộc Z

  cái đó làm sao mà đúng đc: x^2y-x^2=y(vô lý)
 16. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Toán 9

  Cho đa thức f(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d (với a, b, c là các số thực). Biết f(1) = 10 ; f(2) = 20 ; f(3) = 30. Tính giá trị biểu thức A = f(8) – f(-4) .
 17. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Hình 9

  Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB, AC. a) Biết AB = 6 cm, HC = 6,4 cm. Tính BC, AC. b) Chứng minh : DE3 = BC.BD.CE . c) Đường thẳng kẻ qua B vuông góc với BC cắt HD tại M, Đường thẳng kẻ qua C vuông góc với BC cắt...
 18. Junly Hoàng EXO-L

  Toán tìm min max

  E=(x^2-2xy+y^2)-2(x-y)+1+(y^2+2y+1)+3 E=(x-y+1)^2+(y+1)^2+3>=3 Min E=3 <=> x-y+1=0 y+1=0 giải 2 hệ đó đc x=-2; y=-1 Vậy... Like cho mk nhak
 19. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Tìm x,y thuộc Z

  Tại sao từ bước thứ 3 lại suy ra đc x+y=1 v bn
 20. Junly Hoàng EXO-L

  Toán Tìm x,y thuộc Z

  Tìm x,y thuộc Z: x^2(y-1)+y^2(x-1)=1
Top Bottom