Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Yuriko - chan

 1. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  sao đấy
  17 Tháng chín 2021
 2. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  một số ng bạn như .... í ạ :)
  17 Tháng chín 2021
 3. Nhạt 2k9
  17 Tháng chín 2021
 4. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  :) t không nói m nha :)
  17 Tháng chín 2021
 5. Hưng Gia...
  Hưng Gia...
  như thế thì nên tránh xa nhá
  17 Tháng chín 2021
 6. Yuriko - chan
  Yuriko - chan
  m là kon bạn tốt nhất của t gồi :)
  17 Tháng chín 2021
 7. Nhạt 2k9
  Nhạt 2k9
  17 Tháng chín 2021
 8. Yuriko - chan
  17 Tháng chín 2021