Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Sherlock_Holmes_

 1. s2no12k3
  s2no12k3
  sweet or trick ??
  30 Tháng mười 2019
 2. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 3. s2no12k3
  s2no12k3
  hey, Can u answer the previous question ?
  30 Tháng mười 2019
 4. s2no12k3
  s2no12k3
  a few moment later ... :vv
  30 Tháng mười 2019
 5. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  I am going to buy candy :v
  30 Tháng mười 2019
 6. s2no12k3
  s2no12k3
  ok ... give me quickly ??
  30 Tháng mười 2019
 7. _Sherlock_Holmes_
  30 Tháng mười 2019
 8. s2no12k3
  s2no12k3
  -.- u like trick ???
  30 Tháng mười 2019
 9. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Here... This is a candy (ngu anh) for u
  30 Tháng mười 2019
 10. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  bỏ this is đi :v
  30 Tháng mười 2019
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  ok ....
  30 Tháng mười 2019
-->