Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Linh Hy
  Linh Hy
  ời :v lêm Vietjack đê :v
  8 Tháng chín 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  t có chép lại rồi mà ko bt hôm nớ m đọc phần mô
  8 Tháng chín 2019
 3. Linh Hy
  Linh Hy
  KQ:
  - Với hiệp ước Véc-xai, Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hợp chúng quốc MT (USA) ra đời.

  - Hiến pháp 1787 đã đề cao vai trò của chính quyền trung ương, củng cố vị trí và tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản và chủ nô, song chưa đem lại quyền lợi cho đại đa số nhân dân lao động.
  8 Tháng chín 2019
 4. Linh Hy
  Linh Hy
  Ý NGHĨA
  Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.
  8 Tháng chín 2019
 5. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Tội m quá đi, cất công cop trên mạng về :>>
  8 Tháng chín 2019
 6. Linh Hy
  Linh Hy
  Thì bởi :< Tội nghiệp nhắm nhuôn :3 Và t chưa học ý ngĩa kết quả : ) Sad
  8 Tháng chín 2019
-->