Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Hằng

 1. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  Where are you from ?
  What is your name ?
  How old are you ?
  What the giơi tinh of you?
  8 Tháng tám 2019
 2. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  I'm from Thanh Hoa Province
  My name is Hang
  I'm 15 years old (2k4,bằng you)
  I'm a female
  Are you OK?
  8 Tháng tám 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  How about you?
  8 Tháng tám 2019
 4. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  I'm fine
  Bình Phước đến từ
  Tên như tên tài khoản
  Tuổi 14 nhỏ hơn u
  ma le
  8 Tháng tám 2019
 5. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Oh, nice to meet you^^
  8 Tháng tám 2019
 6. Võ Thế Anh
  8 Tháng tám 2019
-->