Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi N.T.Dũng

 1. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  lại nick mới...
  28 Tháng sáu 2018
 2. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  nick ai
  28 Tháng sáu 2018
 3. Lưu Vương Khánh Ly
  28 Tháng sáu 2018
 4. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  not admin
  28 Tháng sáu 2018
 5. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  ok..
  But you are Nguyen Trong Dung, right?
  28 Tháng sáu 2018
 6. N.T.Dũng
  N.T.Dũng
  no iam nguyen tien dung
  29 Tháng sáu 2018
 7. Lưu Vương Khánh Ly
  Lưu Vương Khánh Ly
  oh ,, .... has a confusion here, sorry...
  29 Tháng sáu 2018
-->