Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  15 Tháng năm 2018
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Em chúc chị sẽ hơn anh Quang 1 vote :))
  15 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Chị chúc anh Quang hơn chị 10 vote :D
  15 Tháng năm 2018
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Em chúc chị No.1 :))
  15 Tháng năm 2018
 5. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Chị chúc anh Quang trên cả No.1 :))
  15 Tháng năm 2018
 6. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Em chúc anh Quang thành Cựu No.1 :))
  15 Tháng năm 2018
 7. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Chị chúc anh Quang sớm phục chức
  15 Tháng năm 2018
 8. Đức Nhật
  Đức Nhật
  Em chúc chị thành Tân No.1
  Em chúc anh Quang thành Cựu No.1 :))
  15 Tháng năm 2018
 9. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Đơn giản 1 câu: Chị chúc anh Quang thành nhân vật của talkshow lần này. Hết!
  15 Tháng năm 2018
-->