Permalink for Post #2

Chủ đề: Tìm thành phần biệt lập trong câu thơ sau:"đối với chúng mày thì thế là sung sướng"(Nam Cao)

-->