Permalink for Post #1

Chủ đề: Tìm $a, b$ thoả $(2008a+3b+1)(2008^a+2008a+b)=225$

-->