Permalink for Post #8

Chủ đề: Cho $a+b+c=0$. CM: $a^3+b^3+c^3-3abc=0$

-->