Permalink for Post #1

Chủ đề: Cho [TEX]y=-x^3 +3x-2[/TEX](C). Tìm trên đt y=2 các đt mà từ đó kẻ được đúng 3 tiếp tuyến tới (C)

-->