Yorn SWAT's Recent Activity

 1. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  PTTQ : 2X + 2H2O = 2XOH + H2 ( X là kim loại kiềm tb của A; B ) nH2 = 0.125 => nX = 0.25 => M X = 7,83 : 0.25 = 31,32 Do 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp => A; B thuộc khoảng chu kì 3;4 mà M A < M B => A là Na; B là K

  21 Tháng mười 2020 lúc 22:36
 2. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Nếu có 2 chu kì liên tiếp thì là Na; K Nếu k có thì không giải được nhé

  21 Tháng mười 2020 lúc 22:26
 3. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Có thiếu điều kiện j không bạn, ví dụ 2chu kì liên tiếp ,... ?

  21 Tháng mười 2020 lúc 22:17
 4. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 tính khối lượng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a, 20 b, 1,92 ....................................................................

  21 Tháng mười 2020 lúc 22:09
 5. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 tính khối lượng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  nH2O = nSO2 = 2nHCl Bảo toàn khối lượng => KQ

  21 Tháng mười 2020 lúc 21:53
 6. Yorn SWAT đính kèm tập tin vào Hóa 10 Bài tập hóa 10 chương 1.

  [ATTACH] 9,Đặt M có Z1 ; N1 ; X có Z2; N2 2Z1 + N1 + 4Z2 + 2N2 = 140 2Z1 - N1 + 4Z2 - 2N2 = 44 Z1 + N1 -Z2 - N2 = -11 2Z1 + N1 - 2Z2 - N2 = -16 => Z1 = 24 ; Z2 = 17 => MgCl2 10, M có hoá trị n Bảo toàn e : 1,2n/M = 0.05 .2 => M = 12n => n=2 ;M =...

  upload_2020-10-15_22-27-26.png 15 Tháng mười 2020
 7. Yorn SWAT đính kèm tập tin vào Hóa 10 Bài tập hóa 10 chương 1.

  [ATTACH] 11, nH2 = nA = 0.015 => MA = 40 ( Ca ) 12, nCaX2 = 0.2/ 40 + 2X nAgX = 0.376/108 + X PTHH => 2nCaX2 = nAgX => X = 80 ( Br )

  upload_2020-10-15_22-15-27.png 15 Tháng mười 2020
 8. Yorn SWAT đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Tính hiệu suất cân bằng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Vì sao lại đặt nH2 = nN2 được bạn. Đề có cho đâu ?

  15 Tháng mười 2020
 9. Yorn SWAT đã Thích bài viết của quangthinh347 trong chủ đề Hóa 10 Tính hiệu suất cân bằng.

  $N_2+3H_2⇌2NH_3 $ Giả sử ban đầu có 3M N_2 và 3M H_2 Theo lí thuyết, $H_2$ hết, tạo 2M $NH_3$ Thực tế phản ứng xM H2 $⇒[NH_3]=2/3x(M) $ $[N_2]=3−1/3x(M)$ $[H_2]=3−x(M) $ $K_c=([NH3]^2)/([N2][H2]3 )$ $⇒4/9x^2=1,5.10^(−5)(3−1/3x)(3−x)^3 $...

  15 Tháng mười 2020
-->