Awarded Medals

  1. Thưởng vào: 26 Tháng mười 2020
  2. Thưởng vào: 15 Tháng tám 2019

    Huy Chương Vàng


    Reason: Thành viên Hội Nhà Thông Thái Vật Lý

-->