Tgh an an's Recent Activity

  1. Tgh an an đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Amino axit. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    n_{axit}=\frac{13,35}{89}=0,15=n_{muoi} m_{muoi}=0,15.111=16,65g

    21 Tháng mười 2021 lúc 09:55
  2. Tgh an an đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Amino axit. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

    D

    20 Tháng mười 2021 lúc 23:49