phamthimai146's Recent Activity

 1. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 XD. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, b là mol Al, Fe => 27a + 56b = 22. (1) Với Cl2 => AlCl3 a mol và FeCl3 b mol m muối Cl = m1 = 22 + 35,5*3(a + b). (2) Với I2 => AIl3 a mol và Fel2 b mol m muối I = m2 = 22 + 127*(3a + 2b . (3) (3)-(2) = 3a(127 - 35,5) + b*(2*127 - 3*35,5)...

  20 Tháng tám 2019 lúc 15:50
 2. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 XD. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Phương trình bảo toàn sai, vì không tính mCO2 mất đi

  20 Tháng tám 2019 lúc 10:56
 3. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 help me!!. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  E: CnH2nO2 a mol Mol NaOH = mol E = 0,04 ME = 14n+32 = 3,52/0,04 = 88 => n = 4 Y rượu đơn no CmH2m+2O x mol mY = 14mx + 18x = 0,6 Mol CO2 = mx = 0,03 => x = 0,01 => n = 3 => Y: C3H8O là rượu bậc 1 là CH3-CH2-CH2-OH E là H-COO-CH2-CH2-CH3 => câu A

  19 Tháng tám 2019 lúc 22:54
 4. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định CTPT và thành phần % thể tích của A, B trong hỗn hợp X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Có thể chọn k = 3, 4...và biện luận như trên

  19 Tháng tám 2019 lúc 20:01
 5. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định CTPT và thành phần % thể tích của A, B trong hỗn hợp X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A: CnH2n+2-2k1 a mol, B: CmH2m+2-2k2 b mol Mol hh = a + b = 0,03. (1) Mol CO2 = na + mb = 0,07. (2) Mol Br2 = ak1 + bk2 = 0,04 . (3) Liên kết π trung bình = (3)/(1) = 4/3 Giả sử k1 < k2 => 0 < k1 < 4/3 < k2 = 2 TH 1 : nếu k1 = 0 và k2 = 2 (3) =>...

  19 Tháng tám 2019 lúc 19:44
 6. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định CTPT và thành phần % thể tích của A, B trong hỗn hợp X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Tính sai mol H2O => sai X: CnH2n+2-2k có x = 0,03 mol Mol Br2 = xk = 0,04 Mol CO2 = xn = 0,07 Mol H2O = nx + x - xk = 0,07 + 0,03 - 0,04 = 0,06

  19 Tháng tám 2019 lúc 18:25
 7. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định CTPT và thành phần % thể tích của A, B trong hỗn hợp X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Tính Htb = mol H2O/ mol hh = 0,08/0,03 = 2,66 là sai

  19 Tháng tám 2019 lúc 18:16
 8. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Khử oxit bằng H2 và CO. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bảo toàn C sai CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O 0,03------------------------0,03 2 CO2 + Ba(OH)2 -> Ba(HCO3)2 0,02--------------------------------0,01 Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 -> 2 BaCO3 + 2 H2O 0,01---------------------------------------0,02 => mol CO2...

  19 Tháng tám 2019 lúc 07:01
 9. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 bài tập đốt cháy. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, b là V của C2H7N, CnH2n+2-2k => a + b = 100 (1) V CO2 + N2 = 2,5a + nb = 250. (2) V H2O = 3,5a + nb + b - bk = 300. (3) (3) - (1) = a - b( k-1) = 50. (4) TH 1: nếu k = 0: (4) => a + b = 50 => loại TH 2: nếu k = 1: (4) => a = b = 50 và...

  18 Tháng tám 2019 lúc 21:13
 10. phamthimai146 đã Thích bài viết của Nguyễn Đăng Bình trong chủ đề Hóa 12 bài tập đốt cháy.

  C tb = 1,4 thì suy ra luôn 2 hidrocacbon là CH4 và C2H6 luôn chứ ạ o_O

  18 Tháng tám 2019 lúc 20:42
 11. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 bài tập đốt cháy. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, b là V của C2H7N, CnH2n+2-2k => a + b = 100 (1) V CO2 = 2a + nb = 140. (2) V H2O = 3,5a + nb + b - bk = 250. (3) (3) - (1) = 1,5a - b( k-1) = 110. (4) Nếu k = 0: (1)(4) => a = 20 và b = 80 (3) => n = 1,25 => CH4 x mol và C2H6 y mol => x...

  18 Tháng tám 2019 lúc 20:07
 12. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Nhiệt phân muối nitrat. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  m hh = 170a + 188b = 70,7. (1) AgNO3 -> Ag + NO2 + 0,5 O2 a---------------a-------a---------0,5a Cu(NO3)2 -> CuO + 2 NO2 + 0,5 O2 b---------------------b---------2b---------0,5b m rắn Y = 108a + 80b = 39. (2) (1)(2) => a = 0,25 và b = 0,15 => mol...

  18 Tháng tám 2019 lúc 17:59
 13. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Điện phân. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Dd X: CuSO4 a mol, NaCl 3a mol Mol CuSO4 : mol NaCl = 1 : 3 > 1 : 2 => CuSO4 hết và NaCl dư tiếp tục điện phân Dd Y sau điện phân có 2 chất tan và phản ứng được với Al2O3 => 2 chất tan là Na2SO4 và NaOH CuSO4 + 2 NaCl -> Cu + Cl2 + Na2SO4 (1)...

  18 Tháng tám 2019 lúc 14:03
 14. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Tìm CTCT của X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  X có thể có cấu tạo là Muối amino axit + amin H2N-R-COO-NH3-R1 Muối amoni của amino axit; H2N-C3H7-COO-NH4 Axit: (H2N)2-C3H7-COOH Este : (H2N)2-R-COO-R1 X + NaOH -> (H2N)t-R-COONa + R1-NH2 + H2O 0,1---0,1-----------------0,1 Rắn gồm muối...

  18 Tháng tám 2019 lúc 07:27
 15. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Tính C% của dd H2SO4. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A gồm: SO2 0,06 mol, O2 0,06 mol Mol SO2 phản ứng = 0,06*0,8 = 0,048 SO2 + 0,5 O2 -> SO3 0,048----0,024---0/048 => X gồm: SO3 0,048 mol, SO2 0,012 mol và O2 0,036 mol m dd X1 = m ddH2SO4 + mSO3 = 200*1,14 + 80*0,048 = 231,84 mH2SO4 =...

  15 Tháng tám 2019 lúc 21:08
-->