phamthimai146's Recent Activity

 1. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 bài tập tổng hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Oxit FexOy 1 mol => mol Fe = x và mol O = y FexOy + H2 -> x Fe + y H2O 1------------------------x Bảo toàn mol e: Cho m g oxit : 3x = 2*a + 2y. (1) Cho x mol Fe : 3x = 2*9a => x = 6a (1) => y = 8a => x/y = 6/8 = 3/4 => Fe3O4

  10 Tháng tư 2020 lúc 15:25
 2. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 8 Tìm p, n, e. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Xem lại bài 11. ?????

  10 Tháng tư 2020 lúc 13:52
 3. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 KL riêng. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A gồm C2H4, C3H6 qui thành C5H10 Còn nếu A gồm C2H6, C3H8 qui thành C5H14 A gồm C2H2, C3H4 qui thành C5H6 Qui như thế được không. ??? Tại sao với D tính được = 45/28 và D đề cho = 0,748 lại cho cùng kết quả 50% H2 và 50% anken

  10 Tháng tư 2020 lúc 08:15
 4. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Akin. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đúng nhưng dài quá TH 2: nếu cả hai đều là ankin-1 a mol m kết tủa tăng = 107a = 38,7 - 6,6 => a = 0,3 M ankin = 6,6/a = 22 => loại

  7 Tháng tư 2020 lúc 18:20
 5. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Thủy phân. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Quy Z gồm : CxHyO2 4 mol và 3 mol H2O Mol CO2 = 4x và H2O = 2y+3 => 4x : 2y + 3 = 20 : 23 => x = 5 và y = 10 Ester C5H10O2

  7 Tháng tư 2020 lúc 16:13
 6. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Xác định thể tích. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  X: a, a, b mol C2H2, C2H4, H2 mX = mY = 26a + 28a + 2b = 54a + 2b = 1,32. (1) Mol Y = 0,1 => MY = 1,32/0,1 = 13,2 => H2 có dư Y gồm C2H6 2a mol và H2 dư b - 3a => Mol Y = b - a = 0,1. (2) (1)(2) => a = 0,02 và b = 0,12 Mol X = 2a + b = 0,16 =>...

  6 Tháng tư 2020 lúc 12:01
 7. phamthimai146 commented on D'racy's profile post.

  Kim loại M a mol, số oxy hóa n, bảo toàn mol e: na = 3*mol NO + 2*mol O Mà na chính là mol NO3- trong muối M(NO3)n a mol

  5 Tháng tư 2020 lúc 16:59
 8. phamthimai146 commented on D'racy's profile post.

  Với yêu cầu kg dùng qui đổi, giải sẽ dài và phức tạp,

  5 Tháng tư 2020 lúc 16:41
 9. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, b, c là mol Na, Fe, Al Mol H2 = 0,5a + b + 1,5c Mx = 0,5(23a + 56b) = 0,5a*23 + 28b Mol H2 = x + 1,5c = 0,5a + b + 1,5c => mol M = x = 0,5a + b => M = (0,5a*23+28*b)/(0,5a+b) => 23 < M < 28 => M là Mg

  4 Tháng tư 2020 lúc 14:53
 10. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Muối Cacbonat tác dụng với dung dịch axit.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, b, c, d là mol MgCO3, NaHCO3, KHCO3, CaCO3 => 84(a+b) + 100(c+d) = 41,8 Mol CO2 = mol X = a+b+c+d = 0,45 => mol CaCO3 = d = 0,09 và => a+b+c = 0,36. (1) => 84(a+b) + 100c = 32,8. (2) (1)(2) => a+b = 0,2 và c = 0,16 => mKCl = 74,5c = 11,92

  4 Tháng tư 2020 lúc 10:03
 11. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Kim loại tác dụng với axít HNO3.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Xem lại số liệu bài toán

  3 Tháng tư 2020
-->