phamthimai146's Recent Activity

 1. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Xác định nguyên tố. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ngược lại nha, Nếu R có số oxy hóa chẳn ROn: n = 1, 2, 3 Nếu R có số oxy hóa lẻ R2On với n = 1, 3, 5, 7 => CO2 và CH4

  12 Tháng mười một 2019 lúc 15:06
 2. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Xác định nguyên tố. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Với YO3 => Y có số oxy hóa +6 => Y ở chu kỳ 3, nhóm chính nhóm 6 => Y là S => trong MS2 => %S = 53,33 Phân tử lượng MS2 = 32*2/0,5333 = 120 => M = 56 là Fe

  12 Tháng mười một 2019 lúc 13:42
 3. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Vô cơ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Muối M2(CO3)n a mol => MCln 2a mol Mol CO2 = na = 0,2 m muối MCl2n = 23,8 + na(71 - 60) = 26

  12 Tháng mười một 2019 lúc 13:21
 4. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Bảo toàn electron. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi a, a là mol Fe, Cu => 56a + 64a = 2,4 => a = 0,02 => mFe = 1,12 và mCu = 1,28 m rắn dư = 0,64 là Cu => mol Cu dư = 0,01 và mol Cu phản ứng = 0,01 Vì có Cu dư => Fe cho Fe2+ Gọi x là mol NO, bảo toàn mol e: 2*0,02 + 2*0,01 = 3x => x = 0,02 =>...

  12 Tháng mười một 2019 lúc 08:41
 5. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Bài toán về nhiệt nhôm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Phải H2 chứ, làm gì có NO

  11 Tháng mười một 2019 lúc 17:22
 6. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Hợp chất KL tác dụng HNO3.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bảo toàn sai a mol FeS2 cho: Fe3+ a mol, SO42- 2a mol 0,06 mol Cu2S: cho: Cu2+ 0,12 mol và SO42- 0,06 mol => Dd X: Fe3+ a mol, Cu2+ 0,12 mol SO42- 0,06+2a Bảo toàn điện tích: 3a + 2*0,12 = 2(2a + 0,06) => a = 0,12 Gọi x là mol NO Bảo toàn mol e:...

  11 Tháng mười một 2019 lúc 06:37
 7. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 amin. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  X: Y: CnH2n+1N y mol, ankin Z: CmH2m-2 z mol => y + z = 0,15 (1) Mol CO2 = ny + mz = 0,37 Mol H2O = ny + 0,5y + mz - z = 0,34 => 0,5y - z = -0,03 => y - 2z = - 0,06. (2) (1)(2) => y = 0,08 và z = 0,07

  10 Tháng mười một 2019 lúc 09:21
 8. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 [Lớp 9] Bài tập dùng bảo toàn mol nguyên tố. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  X gồm CO2 x mol và CO y mol mX = 44x + 28y = 2*20,4(x+y) => x = 4y Mol CO2 = mol kết tủa => x = 0,2 Mol CO2 = mol O phản ứng = 0,1 A gồm : a mol FeO + b mol Fe2O3 => a + b = 0,15 => mB = mA - mO phản ứng = 72a + 160b - 16*0,2 = 12 => 72a + 160b =...

  10 Tháng mười một 2019 lúc 09:18
 9. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm kim loại. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A gồm a, b mol M và N trong mỗi phần => Ma + Nb = 5,525 M + H2O -> MOH + 0,5 H2 a-------------------a----------0,5a N + 2 MOH -> M2NO2 + H2 b--------2b------------b------------b Mol H2 = 0,5a + b = 0,075 => a + 2b = 0,15 (1) m rắn =...

  10 Tháng mười một 2019 lúc 09:00
 10. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Các dạng BT bảo toàn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  FeCO3 -> FeO + CO2 0,05--------0,05-----0,05 2 FeO + 0,5 O2 -> Fe2O3 0,04-------0,01---------0,02 Rắn A: Fe2O3 0,02 mol và FeO 0,01 mol Fe2O3 + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,02---------0,12 FeO+ 4HNO3->Fe(NO3)3+NO2+ 2H2O 0,01------0,04 => mol HNO3...

  9 Tháng mười một 2019 lúc 16:41
 11. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Dạng bảo toàn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  So sánh thế nào ? 0,1 mol Fe + 0,24 mol H2SO4 Mol Fe : mol H2SO4 = 0,1 : 0,24 = 1:2,4 => 1: 2 < 1: 2,4 < 1,3 => cho 2 muối FeSO4 a mol và Fe2(SO4)3 b mol Fe + 2 H2SO4 -> FeSO4 + SO2 + 2 H2O a-----------2a-------------a...

  9 Tháng mười một 2019 lúc 14:32
 12. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Các dạng BT bảo toàn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Fe + 4 HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O a----------4a------------------------------a 3Fe +8HNO3 ->Fe(NO3)2+2NO + 4H2O b--------8b/3 Mol HNO3 = 4a + 8b/3 = 0,128 Mol Fe = a + b = 0,04 => a = 0,016 và b = 0,024 => m Fe(NO3)3 = 242a = 3,872

  9 Tháng mười một 2019 lúc 13:32
 13. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 12 Các dạng BT bảo toàn. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Theo số liệu thì có Fe dư => sẽ có Fe2+ Sẽ cho 2 muối + NO

  9 Tháng mười một 2019 lúc 13:12
 14. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 9 Tìm CT. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  M 1 mol => muối MCln 1 mol M + n HCl -> MCln + 0,5n H2 1-------n------------1---------0,5n m dd HCl = 36,5*n/0,1 = 365n m dd muối = M + 365n - n = M + 364n m muối = M+35,5n = 0,162(M+364n) => M = 28n => n = 2 và M = 56 là Fe P/s: Câu 2 thiếu phần 2

  9 Tháng mười một 2019 lúc 09:50
 15. phamthimai146 đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Hợp chất, kin loại tác dụng với HNO3. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  https://diendan.hocmai.vn/posts/3868945/

  9 Tháng mười một 2019 lúc 08:53
-->