Mộc Nhãn's Recent Activity

 1. Mộc Nhãn đã Thích bài viết của nguyenthigiaolinh67@gmail.com trong chủ đề Toán 9 Chứng minh hệ thức trong tam giác.

  Bạn ơi điểm O là chỗ nào vậy bạn?

  27 Tháng mười 2020 lúc 20:12
 2. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Chứng minh số chính phương. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  2a^2+a=3b^2+b\Rightarrow 2a^2+a-2b^2-b=b^2\Rightarrow (a-b)(2a+2b+1)=b^2 Đặt d'=(a-b,2a+2b+1). Ta có: \left\{\begin{matrix} a-b\vdots d\\ 2a+2b+1\vdots d \end{matrix}\right.\Rightarrow 2a+2b+1-2(a-b)=4b+1\vdots d Mà b^2=(a-b)(2a+2b+1)\vdots...

  27 Tháng mười 2020 lúc 15:53
 3. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Chứng minh hệ thức trong tam giác. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi D,E,F là trung điểm của BC,CA,AB. Ta có: \frac{m_A}{h_A}+\frac{m_B}{h_B}+\frac{m_C}{h_C}=\frac{AD}{h_A}+\frac{BE}{h_B}+\frac{CF}{h_C}\leq...

  27 Tháng mười 2020 lúc 15:34
 4. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 8 Tập xác định. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a,b đều có tập xác định là \mathbb{R}. c) ĐKXĐ: 2x-4\neq 0\Leftrightarrow x\neq 2 d) ĐKXĐ: 3x^2-3\neq 0\Leftrightarrow (x-1)(x+1)\neq 0\Leftrightarrow x\neq \pm 1\ e) ĐKXĐ: x(2-x)\neq 0\Leftrightarrow x\neq 0;2

  27 Tháng mười 2020 lúc 15:08
 5. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Đường tròn tiếp xúc ngoài. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a) Dễ thấy O, A, O' thẳng hàng. Kéo dài AM cắt (O') tại I. Ta có: \frac{O'I}{OM}=\frac{OA}{O'A}\Rightarrow O'I//OM Lại có: \widehat{MAN}=90^o\Rightarrow \widehat{IAN}=90^o\Rightarrow IN là đường kính của (O') hay O', I, N thẳng hàng. Vậy O'N//OM...

  27 Tháng mười 2020 lúc 15:04
 6. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Tính toán. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  xy+z-1=xy+z-2+1=xy+z-(x+y+z)+1=xy-x-y+1=(x-1)(y-1) Tương tự ta có: S=\frac{1}{(x-1)(y-1)}+\frac{1}{(y-1)(z-1)}+\frac{1}{(z-1)(x-1)}=\frac{x+y+z-3}{(x-1)(y-1)(z-1)}=\frac{-1}{xyz-xy-yz-zx+x+y+z-1} Lại có:...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:51
 7. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Giải phương trình nghiệm nguyên. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  xy^2+2xy+x=32y\Rightarrow x(y+1)^2=32y\Rightarrow x=\frac{32y}{(y+1)^2} Để x nguyên thì \frac{32y}{(y+1)^2}\in \mathbb{Z}\Rightarrow \frac{32y(y+1)}{(y+1)^2}\in \mathbb{Z}\Rightarrow \frac{32(y+1)^2-32}{(y+1)^2}\in \mathbb{Z}\Rightarrow...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:44
 8. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Rút gọn biểu thức. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đặt a=\sqrt{1+x},b=\sqrt{1-x}\Rightarrow A=\frac{\sqrt{1-ab}(a^3+b^3)}{a^2+b^2-a} Có vẻ như phần mẫu số hơi lỗi nhỉ?

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:37
 9. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Tính toán. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đặt a=\sqrt{5+\sqrt{3}}+\sqrt{5-\sqrt{3}}\Rightarrow a^2=5+\sqrt{3}+5-\sqrt{3}+2\sqrt{(5-\sqrt{3})(5+\sqrt{3})}=10+2\sqrt{25-3}=10+2\sqrt{22}=2(5+\sqrt{22})\Rightarrow a=\sqrt{2}.\sqrt{5+\sqrt{11}} Lại có:...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:34
 10. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 10 chúng minh 16/25 vectơ AB+9/25 véc tơ AC= vectơ AH. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5,BH=\frac{AB^2}{BC}=\frac{9}{5},CH=\frac{AC^2}{BC}=\frac{16}{5} Từ đó...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:30
 11. Mộc Nhãn đã Thích bài viết của camvanthcshtd@gmail.com trong chủ đề Toán 8 Cho a, b thuộc Z và (a;b) = 1. CMR: a^3 + 1997b^3 không chia hết cho 19.

  Do (a,b)=1 nên không thể có cùng số dư khi chia cho 19. Mà a^3 khi chia 19 sẽ dư:0,1,7,8,11,12,18(Xét a=19k,19k+-1,19k-2,...) 2b^3 chia 19 sẽ dư:0,2,3,14,16,5,17(nhân 2 lên rồi modun)(1) Ta có:a^3+1997b^3 chia 19 sẽ dư a^3+2b^3 Để a^3+2b^3 chia...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:27
 12. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 9 Chứng minh diện tích bằng nhau. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Điểm H ở đâu vậy em nhỉ?

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:26
 13. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 10 |vecto AB +vecto AG|. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Lấy I là trung điểm BG. Khi đó: |\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AG}|=|\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IG}|=|2\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IG}|=|2\overrightarrow{AI}|=2AI...

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:22
 14. Mộc Nhãn đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Góc lượng giác.. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Mình sửa lại rồi nhé.

  27 Tháng mười 2020 lúc 14:12
 15. Mộc Nhãn đính kèm tập tin vào Toán 10 biện luận số nghiệm của pt dựa vào đồ thị hàm số.

  Xét đồ thị y=|x^2-2|x|-4| Ta thấy: + Với m < 0 thì phương trình vô nghiệm. + Với 0 \leq m < 4 thì phương trình có 4 nghiệm. + Với 4 \leq m \leq 6 thì phương trình có 6 nghiệm. + Với m > 6 thì phương trình có 2 nghiệm. Vậy không tồn tại m thỏa...

  upload_2020-10-26_21-20-53.png 26 Tháng mười 2020 lúc 21:21
-->