Gasgiayen212@gmail.com's Recent Activity

  1. Gasgiayen212@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

    Toán 9 Căn bậc 2

    1. Tìm x để các căn thức sau có nghĩa: a) A= \sqrt{x^{2}-4} b) B= \sqrt{2\left | x \right |-1} c) C= \sqrt{4-\left | x \right |} d) D= \sqrt{-3x} e) E= \sqrt{9x^{2}-6x+1} f) F= \sqrt{-\left | x-1 \right |} 2. Phân tích ra thừa số a) A= 9x^{2}-25...

    Diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba

    13 Tháng tám 2020 lúc 13:20
-->