iceghost's Recent Activity

 1. iceghost commented on Thoòng Quốc An's profile post.

  A1 bạn :D

  27 Tháng một 2020 lúc 22:03
 2. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Ôn thi THPTQG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Hạ $HX \perp A'B'$ và $HY \perp AX$. Khi đó $HY = d(H,(AB'A')) = \dfrac12 d(C', (AB'A')) = \ldots$ Tính $\dfrac1{AH^2} = \dfrac1{HY^2} - \dfrac1{HX^2} = \ldots$

  27 Tháng một 2020 lúc 20:31
 3. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 f(x) và f'(x). Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  16. $f'(x) - f(x) = e^x$ $\iff \dfrac{f'(x) \cdot e^x - f(x) \cdot (e^x)'}{(e^x)^2} = 1$ $\iff \left( \dfrac{f(x)}{e^x} \right)' = 1$ $\iff \dfrac{f(x)}{e^x} = x + C$ Thay $x = 0$ được $C = 2$ Suy ra $f(x) = e^x (x + 2)$ $f(x) = 0 \iff x = -2$...

  27 Tháng một 2020 lúc 15:37
 4. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Tích phân. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  13. gt: $f'(x) + 2f'(-x) = \dfrac{2|x|}{x^6 + x^2 + 1} \ (1)$ Thay $x = -t$ được $f'(-t) + 2f'(t) = \dfrac{2|t|}{t^6 + t^2 + 1}$ Suy ra $f'(-x) + 2f'(x) = \dfrac{2|x|}{x^6 + x^2 + 1} \ (2)$ Lấy $(1) - (2)$ được $-f'(x) + f'(x) = 0$ hay $f'(x) =...

  27 Tháng một 2020 lúc 15:30
 5. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Ôn thi THPTQG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  43. $A'B$ cắt $AB'$ tại trung điểm $M$. Từ đây bạn chỉ cần vẽ hình chóp $A.A'B'C'$ là đủ Hạ $AH \perp (A'B'C')$ $d(C', (AB'A')) = 2d(H, (AB'A'))$ Từ đó tính được $AH = \dfrac{a\sqrt{3}}2$, suy ra $\triangle{AB'C'}$ đều Hạ $HK \perp C'M$, do $A'H...

  27 Tháng một 2020 lúc 15:21
 6. iceghost đã trả lời vào chủ đề Vật lí 12 Biểu thức hiệu điện thế. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Do $U_0$ và $I_0$ không đổi nên $Z$ cũng không đổi, suy ra $U_L = 2U_C$ $\tan \phi_1 \cdot \tan \phi_2 = -1$, suy ra $U_C = 100$ và $U_L = 200$ Suy ra $U = 100\sqrt{2}$ và $\phi_u = \phi_{i_1} - \dfrac{\pi}4 = -\dfrac{\pi}{12}$ Chọn A

  26 Tháng một 2020 lúc 11:29
 7. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Khoảng cách. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Do đặt $a = 2$ nên $\dfrac{2}{\sqrt{6}} = \dfrac{a}{\sqrt{6}}$ :D

  26 Tháng một 2020 lúc 10:54
 8. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Khoảng cách trong không gian. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A(2, 0, 0) B(0, 1, 0) C(-2, 0, 0) D(0, -1, 0) S(0, 0, 2 căn 2) M(-1, 0, căn(2) vtSA = (2, 0, - 2 căn 2) vtBM = (-1, -1, căn(2)) vtSB = (0, 1, - 2 căn 2) [vtSA, vtBM] = (- 2 căn 2, 0, -2) $d(SA, BM) = \dfrac{|\vec{SB} \cdot [\vec{SA},...

  26 Tháng một 2020 lúc 10:37
 9. iceghost đã Thích bài viết của Tiến Phùng trong chủ đề Toán 12 Tích phân hàm chẵn lẻ.

  * Nhắc lại: Cho hàm f(x), nếu trên tâp xác định D của f(x), ta lấy x thuộc D thì -x cũng thuộc D: - f(x) là hàm chẵn nếu f(x)=f(-x) -f(x) là hàm lẻ nếu f(x)=-f(-x) Do tính chất hàm chẵn lẻ, ta có: - Nếu f(x) là hàm chẵn, thì:...

  26 Tháng một 2020 lúc 10:18
 10. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Ôn thi THPTQG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  50. Bài này ngốn mình vài ngày suy nghĩ :D Từ $B, C, D$ lần lượt kẻ $d_1, d_2, d_3$ song song $CD, BD, BC$ $d_1$ cắt $d_2$ tại $M$, $d_2$ cắt $d_3$ tại $N$, $d_3$ cắt $d_1$ tại $P$ Đặt: $a = d(AB, CD) = d(D, (AMP)) = \dfrac12 d(N, (AMP))$ nên...

  25 Tháng một 2020 lúc 15:20
 11. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Ôn thi THPTQG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ở đây đúng là phải ghi |f(1/4)| với |f(1/3)|, mà GTLN là |f(1/4)| chỉ xảy ra khi thằng f(1/4) dương (nếu nó âm thì thằng f(1/3) sẽ âm nhiều hơn do nghịch biến, |f(1/3)| rõ ràng lớn hơn) nên dùng f(1/4) GTLN là |f(1/3)| chỉ xảy ra khi f(1/3) âm...

  25 Tháng một 2020 lúc 14:09
 12. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Nguyên hàm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ý tưởng của mấy dạng bài này là đưa về $$\int \dfrac{a(3 \cos x + 2\sin x) + b (3 \cos x + 2 \sin x)'}{3 \cos x + 2 \sin x} \, \mathrm{d}x$$ Đồng nhất hệ số thì $3a \cos x + 2a \sin x - 3b \sin x + 2b \cos x = 3 \sin x - 2 \cos x$ Suy ra $3a + 2b...

  24 Tháng một 2020 lúc 22:01
 13. iceghost đã trả lời vào chủ đề Toán 12 Ôn thi THPTQG. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  48. $f(x)$ lẻ và đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên gt $\iff f(\dfrac{5xy + 1}{x+1}) = -f(-y-1) = f(y+1) \iff \dfrac{5xy + 1}{x + 1} = y + 1 \iff 4xy = x + y$ Đặt $xy = t$ thì $x + y = 4t$ $x, y > 0$ thì $xy = t > 0$ và $x + y > 0$ hay $t > 0$ $x,...

  24 Tháng một 2020 lúc 18:27
 14. iceghost đã Thích bài viết của Tiến Phùng trong chủ đề Toán 12 Tích phân.

  I=\int_{-1}^{\frac{2}{3}}f(2-3x)dx+\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(3x-2)dx Lần lượt đặt 2-3x=t và 3x-2=t là ra 2 cái tp đầu đề

  24 Tháng một 2020 lúc 13:43
-->