Tâm lặng như nước

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->