69716387_734381086991114_3762361900705251328_n

-Họ là gia đình của cậu ư?<br />
-Vâng...Họ là gia đình...Gia đình của tôi...
Click on the photo to start tagging. Done Tagging

In This Album

67568426_660432774456777_739993775287304192_o tải xuống (2) 69716387_734381086991114_3762361900705251328_n 69481370_734381486991074_4422588461039484928_n 69284915_2328969900696545_7672048502582542336_n 69431441_2328979834028885_1838771899958558720_n
Huỳnh Thanh Trúc
-Họ là gia đình của cậu ư?
-Vâng...Họ là gia đình...Gia đình của tôi...

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->