Share this photo with your friends.

“Phật độ Ta vì lòng ta có Phật Phật không độ Nàng vì lòng Nàng chỉ có Ta.”

-->